Aktuálne – Tlačová správa

Nový medzinárodný projekt „TREC-Danube“
Viac ako 14 sietí obnoviteľnej energie naprieč dunajským regiónom spustilo európsky sieťový projekt s cieľom spolupráce v rámci programu Horizont 2020. Leipzig’s Renewable Energy Network NEU e.V. (lipská sieť obnoviteľných zdrojov energie NEU e.V.) je prepojenie so sieťami, prípadne podobnými inštitúciami zo Slovenska, Rumunska, Bulharska, Bosny, Srbska, Maďarska, Moldavska a Ukrajiny so zameraním na bioenergie a ďalšie obnoviteľné zdroje energie. Aktivity sú zamerané na Európsku nadnárodnú skupinu pre obnoviteľné zdroje energie, v skratke “TREC”, prepájajúcu dunajský región, ktorá zahŕňa aj Nemecko. Celkový cieľ je vytvoriť silnú a plodnú spoluprácu medzi regionálnymi sieťami. Ich členovia, hlavne malé a stredné firmy, výskumné a vývojové organizácie a univerzity, ale tiež regionálna administratíva, by mali mať prospech z lepších podnikateľských a projektových príležitostí na medzinárodných trhoch.
10. a 11. septembra sa uskutoční prvé medzinárodné stretnutie TREC-Danube v Lipsku. Predstavia sa regionálne siete a skupiny, ukážu svoje kompetencie a predstavia svojich kľúčových partnerov. Bude sa diskutovať o prvých spoločných projektoch, akými sú napríklad spoločné návrhy pre Európsky výskumný program “Horizont 2020″.Projekt je financovaný nemeckým ministerstvom školstva a výskumu (BMBF). Je koordinovaný nemeckým výskumným centrom pre bioenergiu – Deutsches Biomasseforschungszentrum GmbH (DBFZ). Prvá fáza projektu sa bude realizovať až do konca mája 2015 v úzkej spolupráci s Fraunhofer Moez (so zameraním na inovačné procesy) a Netzwerk Energie&Umwelt e.V. (lipská skupina obnoviteľných zdrojov energie a technológií v oblasti životného prostredia), a bude pokračovať keď budú zahájené prvé spoločné projekty.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.trec-network.eu.

Originál v anglickom jazyku 

New Internationalisation Project „TREC-Danube“
Over 14 renewable energy networks across the Danube region started a European networking project in order to cooperate in the Horizon 2020 framework.
Leipzig’s Renewable Energy Network NEU e.V. is linking up with networks from Slovakia, Romania, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Hungary, Moldavia and the Ukraine with a focus on bioenergy and other renewables. The activities are aiming at a European Transnational Renewable Energy Cluster – in short “TREC” interlinking the Danube Region which includes Germany. The overall goal is to build up a strong and fruitful cooperation between the regional networks. Their members, especially small and medium sized companies, R&D-organisations and Universities but also regional administration shall benefit from better business and project opportunities on international markets.
On 10th and 11th of September the first international workshop of TREC-Danube will take Place in Leipzig. The regional networks and clusters will introduce themselves, show their competencies and present their key players. Also first cooperation projects shall be discussed as for example joint proposals for European Research Program “Horizon 2020”.
The project is funded by German Ministry of Education and Research (BMBF). It is coordinated by Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) the German research center for bioenergy. In close cooperation with Fraunhofer MOEZ (focusing on innovation processes) and Netzwerk Energie & Umwelt e.V. (Leipzig’s cluster of renewable energy and environmental technology) the project will take place in a first stage until end of May 2015 and will be prolonged, when first cooperation projects are started.
You can find more information on the project’s website www.trec-network.eu.

 

Novinky:

Časopis Agrobioenergia 2/2014

titulka22014-v2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia, 2/2014, z obsahu sa dozviete, že problematika energetického využívania biomasy si vyžaduje stále nové výskumné a vývojové riešenia. Svedčia o tom aj príspevky odborníkov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave i zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Aby závery výskumu a vývoja našli uplatnenie v praxi, tomu napomáha aj stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na tuhé biopalivá, obsiahnuté v pojme štandardizácia tuhých biopalív. O tom, že problematika energetického využívania biomasy je záležitosťou nás všetkých sa dočítate v príhovore tohto čísla. Prejsť na časopis 2/2014

Časopis Agrobioenergia 1/2014

Titulná-stránka 1/2014Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 1/2014


Časopis Agrobioenergia 3/2013

Titulná stránka hotovo [1600x1200]Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 3/2013


Časopis Agrobioenergia 2/2013

titulka2-2013V čísle 2/2013 časopisu Agrobioenergia sa  v príhovore dočítate o pôvodných zámeroch  energetického využívania biomasy v poľnohospodárstve na znižovanie priamych výrobných nákladov  v prvovýrobe a reálnych súčasných dopadoch na živočíšnu výrobu a výrobu potravín. Podobnými úvahami sa zaoberajú aj príspevky o možnostiach využívania biomasy v podmienkach Slovenska a článok o budúcnosti bioplynových staníc. V ďalšom príspevku autori dokumentujú výsledky sledovania vplyvu spôsobu skladovania, doby, teploty a vlhkosti vzduchu na vlhkosť balíka pšeničnej slamy  a vedú diskusiu o výhodách a nevýhodách pestovania  pohánkovca (krídlatky) pre energetické účely. Súčasťou tohto čísla sú publikované informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov doma i v zahraničí. Prejsť na časopis 2/2013.

Časopis Agrobioenergia 1/2013

uvidnastrankaV tomto čísle sa dočítate o zmenách vo vydávaní časopisu Agrobioenergia, registrácii návštevníkov, o bioplynovej stanici v Bzovíku, o energetických plodinách, ich zbere, odrodách pestovaných na Slovensku a výrobe peliet zo separovaného digestátu z bioplynky. Novinky z domova i zo sveta. Prejsť na časopis 1/2013.

Komentáre sú uzavreté.