Reklama:
image007

Tlačová správa

Vysoký potenciál Dunajského regiónu v oblasti obnoviteľnej energie a environmentálnej technológie
15 silných skupín v oblasti obnoviteľnej energie a environmentálnej technológie z 10 podunajských krajín, spájajú svoje úsilie na vybudovanie platformy TREC­network.eu.
Takmer 30 manažérov, odborníkov zo sietí a klastrov z podunajského regiónu, rozvíja konkrétny výskum a projekty na vývoj, aby sa mohli zúčastniť výziev z EU Horizont 2020. Niektoré z hlavných tém sú akumulácia tepla kombináciou geotermálnych vrtov a odpadového tepla z bioenergie, alebo napríklad nové tuhé bio­palivá z mokrých hydrotermálnych bioodpadov. Iné témy sa zameriavajú na rozvoj nových akcionárskych a investičných modelov pre prevádzky na obnoviteľnú energiu zahŕňajúce malé a stredné podniky (MSP), alebo návrhy projektov zamerané na výmenu poznatkov a vzdelávacie programy.
Všetky regionálne siete zahŕňajú obchodné spoločnosti, V&V subjekty a miestne správne orgány. Spojenie všetkých zúčastnených strán a návrhov pre medzinárodnú spoluprácu je cieľom projektu TREC­Danube. Projekt je organizovaný a riadený DBFZ Nemeckým výskumným centrom pre biomasu, NEU – sieťou pre energetické a environmentálne technológie a Fraunhofer MOEZ v Lipsku a financovaný Nemeckým ministerstvom vzdelávania a výskumu.
TREC­network.eu je platforma pre spoluprácu, internacionalizáciu existujúcich sietí a miesto otvorené novým nápadom, ktoré môžu a budú implementované na trh ako produkty a služby.
Na dvojdennom kick­-off workshope v Lipsku zúčastnené organizácie odprezentovali svoje poznatky a spoločne vytvorili profil nadnárodného združenia pre obnoviteľnú energiu (TREC). Témy ako kvapalné palivá (Cluj­Napoca v Rumunsku ) a prepravky pre tuhé biopalivá ( Plovdiv v Bulharsku ), rovnako ako výroba bioplyn ( Agrobioenergia na Slovensku ) a technológie na spracovanie biomasy ( STUBA z Bratislavy ) sú jednými z hlavných oblastí poznatkov. Tiež poznatky DBFZ z Lipska a poznatky zo spracovania dreva na energiu z Lesníckej Univerzity v Lvive ( Ukraina ), dokončujú portfólio v oblasti biopalív a prídavných produktov. Hlboké odborné znalosti z Debrecenu v Maďarsku a Žilinskej Univerzity na Slovensku v oblasti geotermálnych technológií dávajú profilu zhromaždenia pridanú hodnotu.
Technológie pre obnoviteľnú energiu a poznatky energetickej účinnosti sú k dispozícii zo zhromaždenia Ecopanonia z Noveho Sadu v Srbsku, Business Centra v Cahule (Moldavsko) a zhromaždenia NEU energie v Lipsku. Manažment zdrojov a hodnotenie dostupnosti je kľúčovým prvkom ČZU Univerzity v Prahe.
www.trec-network.eu

Originál v anglickom jazyku:

Danube Region`s High Potential in the Field of Renewable Energy and Environmental Technology
15 strong networks in the field of renewable energy and environmental technology from 10 Danube countries are linking their competences to build up the innovation platform TREC-network.eu.
Almost 30 network and cluster managers from the Danube region are developing concrete research and development projects in order to apply for EU Horizon 2020 calls. Some of the main topics are thermal storages combining geothermal wells and waste heat from bioenergy or for example new solid bio-fuels from hydrothermal processing of wet bio-waste streams. Other topics are focusing on the development of new shareholder and investment models for renewable energy plants involving local stakeholders and citizens or project drafts aiming at knowledge exchange and educational programs.
All regional networks comprise companies, R&D entities and local administration bodies. Joining all the players and competences in order to cooperate internationally is the goal of TREC-Danube project. It is organised and managed by DBFZ German Research Centre for Bioenergy, NEU Network for Energy and Environmental Technologies and Fraunhofer MOEZ in Leipzig and funded by the German Ministry for Education and Research.
TREC-network.eu is a platform for cooperation, internationalisation of existing networks and a place open to new ideas which can and shall be implemented on markets, in products or in services.
On the two days lasting kick-off workshop in Leipzig the participating networks presented their competences and jointly shaped a profile of a transnational renewable energy cluster (TREC). Liquid biofuels (Cluj-Napoca in Romania) and solid bioenergy carriers (Plovdiv in Bulgaria) as well as biogas (ABE in Slovakia) and biomass processing technologies (STUBA from Bratislava) are one of the backbone fields of knowledge. Also DBFZ from Leipzig and the wood energy competences from Forest University in Lviv (Ukraine) are completing the portfolio in the field of bio-based fuels and additional products. From Debrecen in Hungary and University of Zilina in Slovakia a profound expertise in geothermal technology is added to the cluster`s profile. Renewable Energy Technologies and energy efficiency knowledge is offered by Ecopanonia cluster from Novi Sad in Serbia, from Cahul Business Centre (Moldavia) and from NEU energy cluster in Leipzig. Resource management and availability assessment is a key feature from CULS University in Prague.
www.trec-network.eu

Novinky:

Časopis Agrobioenergia 1/2017

V prvom tohoročnom čísle občasníka Agrobioenergia č. 1/2017 prinášame informáciu o výsledkoch výskumu využitia biomasy z mikrorias ako alternatívnej suroviny na výrobu bioplynu. Budúcnosť výroby bioplynu vidíme v zmene orientácie na decentralizované systémy zariadení na výrobu bioplynu, predovšetkým malých zdrojov na spracovanie odpadových druhov biomasy v poľnohospodárstve a komunálnej sfére.  Ponúka sa aj riešenie hnojovej koncovky farmy živočíšnej výroby a tým aj podpory rozvoja chovov hospodárskych zvierat.   Výskum biomasy má perspektívu aj na Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke.  Slovensko – nemecká konferencia o využití bioenergie je dôkazom obojstranného záujmu o riešenie tejto problematiky. Prinášame zoznam prednášok.
Prejsť na časopis 1/2017

Časopis Agrobioenergia 1/2016

V prvom čísle občasníka AGROBIOENERGIA č. 1/2016 Vám prinášame zamyslenie nad prísľubmi vlády o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prezentujú akúsi perspektívu aj pre poľnohospodárov. Snaha o podporu musí nájsť svoje miesto aj v pripravovanej novele zákona. Využívanie vysokovýkonnej fotovoltaiky je ekonomicky výhodné za predpokladu, že sa energetický manažment dokáže vysporiadať s reguláciou výkyvov produkcie elektriny. Francúzsko je krajinou s vysokým podielom využitia OZE. Zákon o odpadoch, č. 79/2015 Z. z. prináša niektoré zmeny v oblasti požiadaviek na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Technológiou spracovania biologicky rozložiteľných odpadov sa zaoberá aj Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠR SPU Nitra. Prioritou výskumných aktivít TSÚP Rovinka je energetické využívanie poľnohospodárskej biomasy. Decentralizácia energetických zariadení je v princípe energetické využívanie obnoviteľných zdrojov energie v mieste ich výskytu alebo produkcie aj s komplexným regionálnym dopadom ich realizácie.
Prejsť na časopis 1/2016

 

Časopis Agrobioenergia 2/2015

titulka022015-2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia č. 2/2015. V obsahu nájdete štruktúru a vývoj produkcie biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku, pre tieto odpady sú doporučené  technológie anaeróbneho rozkladu (bioplynové stanice) alebo aeróbneho rozkladu (kompostárne). Teoretické pokusy zo substrátu zloženého z mrkvy, cibule a zemiakov v 1/3 podielu každej suroviny, dokázali, že takáto zmes je dobrou náhradou za kukuričnú siláž. Novootvorené laboratórium  AgroBioTech umožní  vykonávať ešte intenzívnejšie výskumy v tejto oblasti. Projekt plazmového splyňovania komunálneho odpadu s kapacitou 5 000 ton za rok popisuje ďalší príspevok. O  možnostiach získavania energií z biomasy metódami genomiky pojednáva ďalší príspevok z SPU Nitra. Odborníci potvrdili, že máme značné rezervy biomasy na poľnohospodársky nevyužitej pôde, ktorej  plocha je 452 826 ha a ak by sme využili iba ½ výmery tejto plochy na produkciu biomasy dokázali by sme vyrobiť energiu ekvivalentnú 457 mil. m3 zemného plynu.
Prejsť na časopis 2/2015

Časopis Agrobioenergia 1/2015

titulka3Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia, 1/2015. Prejsť na časopis 1/2015

 Časopis Agrobioenergia 4/2014

Z obsahu nového čísla časopisu Agrobioenergia č. 4/2014 vyberáme. Nová Energetická politika SR bola schválená 5. novembra  2014 hodnotí doterajší vývoj v zásobovaní energiami na Slovensku, analyzuje zdroje a potenciál  hrubej domácej spotreby a stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku 2035, s výhľadom do roku 2050. Čo čaká obnoviteľné zdroje energie v tejto politike? Perspektívy a potenciál vedeckovýskumnej základne na univerzitách a výskumných ústavoch charakterizujú ďalšie príspevky a to o možnosti skvalitňovania vyrábaného bioplynu znižovaním obsahu síry, o problematike tuhých palív z biomasy, problémoch pri jej spaľovaní ale aj nových perspektívach spracovania poľnohospodárskej biomasy na palivo budúcnosti. Prejsť na časopis 4/2014.

Časopis Agrobioenergia 3/2014

Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia, 3/2014. Prejsť na časopis 3/2014


Časopis Agrobioenergia 2/2014

titulka22014-v2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia, 2/2014, z obsahu sa dozviete, že problematika energetického využívania biomasy si vyžaduje stále nové výskumné a vývojové riešenia. Svedčia o tom aj príspevky odborníkov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave i zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Aby závery výskumu a vývoja našli uplatnenie v praxi, tomu napomáha aj stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na tuhé biopalivá, obsiahnuté v pojme štandardizácia tuhých biopalív. O tom, že problematika energetického využívania biomasy je záležitosťou nás všetkých sa dočítate v príhovore tohto čísla. Prejsť na časopis 2/2014

Časopis Agrobioenergia 1/2014

Titulná-stránka 1/2014Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 1/2014


Časopis Agrobioenergia 3/2013

Titulná stránka hotovo [1600x1200]Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 3/2013


Časopis Agrobioenergia 2/2013

titulka2-2013V čísle 2/2013 časopisu Agrobioenergia sa  v príhovore dočítate o pôvodných zámeroch  energetického využívania biomasy v poľnohospodárstve na znižovanie priamych výrobných nákladov  v prvovýrobe a reálnych súčasných dopadoch na živočíšnu výrobu a výrobu potravín. Podobnými úvahami sa zaoberajú aj príspevky o možnostiach využívania biomasy v podmienkach Slovenska a článok o budúcnosti bioplynových staníc. V ďalšom príspevku autori dokumentujú výsledky sledovania vplyvu spôsobu skladovania, doby, teploty a vlhkosti vzduchu na vlhkosť balíka pšeničnej slamy  a vedú diskusiu o výhodách a nevýhodách pestovania  pohánkovca (krídlatky) pre energetické účely. Súčasťou tohto čísla sú publikované informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov doma i v zahraničí. Prejsť na časopis 2/2013.

Časopis Agrobioenergia 1/2013

uvidnastrankaV tomto čísle sa dočítate o zmenách vo vydávaní časopisu Agrobioenergia, registrácii návštevníkov, o bioplynovej stanici v Bzovíku, o energetických plodinách, ich zbere, odrodách pestovaných na Slovensku a výrobe peliet zo separovaného digestátu z bioplynky. Novinky z domova i zo sveta. Prejsť na časopis 1/2013.

Komentáre sú uzavreté.