Biologicky rozložiteľný komunálny odpad a jeho využitie pri výrobe bioplynu

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad a jeho využitie pri výrobe bioplynu

Ing. František Zacharda, CSc

Medzi významné kategórie biomasy určite patrí aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, jednak preto, že jeho energetický obsah môže byť  významným zdrojom energie a jednak preto, že jeho produkcia je stabilná pre určité podmienky v komunálnej oblasti. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, skrátene BRKO, je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, počnúc základnými ľudskými potrebami ako je spracovanie poľnohospodárskych produktov, príprava potravín, stravovanie, bývanie, okolité prostredie a samozrejme s tým spojená produkcia odpadov biologického charakteru.  Biomasa ako biologicky rozložiteľný komunálny odpad, podľa rôznych dokumentov z oblasti životného prostredia, je produkt,  pod ktorým rozumieme predovšetkým zelený odpad z obce a ostatné biologicky rozložiteľné komunálne odpady, t. j. odpad z domácností, reštaurácií, jedální, bufetov, kaviarní, nemocníc, školských jedální a pod., ďalej odpady, ktoré vznikli ako dôsledok činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev v správe obce, odpady zo súkromných záhrad, verejných parkov a plôch, cintorínov (biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v intraviláne obce). Súčasťou biologicky rozložiteľných komunálnych je aj odpad z papiera, lepenky, textílií, odpadové kaly a drevný odpad.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.