Biologicky rozložiteľné odpady na Slovensku

BiodegradableWastes in Slovakia

Ing. Elena Bodíková, PhD., Ing. Alexander Jančárik | VIK s.r.o.

Na skládkach končí viac ako 500-tisíc ton odpadu, ktorý možno využiť efektívnejšie.

Over 500 thousand tons of wastes that can be effectively used end in landfills

Biodegradable wastes are considered to belong to the most important waste streams according to their amount and their added value to greenhouse gases production. This is the reason why European legislation enforces strict regulation and quantitative targets for Member States. The act No. 79/2015 Coll. defines biodegradable wastes as “wastes that are able to degrade by anaerobic or aerobic means as mainly food wastes, waste paper and cardboard, garden and park wastes” Firstly some wastes from the waste chapter 02 (wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) and chapter 03 (wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper and cardboard), wastewater treatment sludge and some wastes from separate collection of municipal wastes are engaged into biodegradable wastes as well as some textile wastes which are not taking into account in the next text.

Biologicky rozložiteľné odpady sa zaraďujú medzi  najvýznamnejšie prúdy odpadov vzhľadom na ich množstvo a pridanú hodnotu k tvorbe skleníkových plynov. Preto pre tieto odpady európska legislatíva uplatňuje prísnu reguláciu a kvantitatívne ciele pre členské štáty. Biologicky rozložiteľné odpady sú v zákone č. 79/2015 Z. z. definované ako „odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov“.  Medzi tieto odpady sa zaraďujú predovšetkým niektoré odpady skupiny 02 (odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín) a odpady skupiny 03 (odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku), ďalej kaly z čistenia odpadových vôd a niektoré zložky triedeného zberu komunálnych odpadov. Medzi biologicky rozložiteľné odpady sa dajú zaradiť aj niektoré textilné odpady; tieto však  nie sú zohľadnené v nasledujúcom texte. V tabuľke 1 sú uvedené množstvá biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na Slovensku v rokoch 2005 – 2013 a spôsoby nakladania s nimi zaradené do skupín.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.