Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 4/2014

Číslo 4/2014 titulná strana

abetitulka42014Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Energetická politika a obnoviteľné zdroje energie

František Zacharda

AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu 

Vláda SR na svojom zasadnutí 5. novembra 2014 schválila uznesením č. 548, návrh Energetickej politiky SR, ktorá  stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.“ Cieľom EP Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Redukcia obsahu sírovodíka v bioplyne fyzikálno-chemickou metódou

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. – Ing. Marián Fodora, PhD. – Ing. Stanislav Pohuba

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstrakt

Príspevokpopisujemožnostiredukcie obsahu sírovodíka z bioplynu využívajúc fyzikálno-chemicky princíp. Pri tomto spôsobe ide o znižovanie podielu sírovodíka H2S z … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Lignín ako aditívum pri výrobe drevných peliet

Ing. Michal Holubčík, PhD., Ing. Peter Pilát, PhD.
Katedra energetickej techniky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk,
e-mail: peter.pilat@fstroj.uniza.sk

1. ÚVOD 

S klesajúcimi zásobami fosílnych palív a rastúcou spotrebou energie, je nevyhnutné hľadať nové zdroje … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Výroba biovodíka z poľnohospodárskej biomasy – utópia alebo alternatíva

Ing. Peter Rusňák, PhD., Mgr. Erika Šmidová

NPPC TSÚP Rovinka

Vodík môžeme charakterizovať ako najmenší a najľahší prvok periodickej sústavy vyskytujúci sa ako dvojatómová molekula plynu, nositeľ kyslosti, čiže protón alebo ako veľmi reaktívnu skupinu zlúčenín označovaných ako hydrid. V Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Produkcia tuhých znečisťujúcich látok PM 10 a PM 2,5 pri spaľovaní drevných peliet

Papučík Štefan, Pilát Peter, Jana Chabadová,Medvecký Štefan 

Abstrakt

Na produkciu tuhých znečisťujúcich látok vplýva viacero vplyvov. Okrem iného aj množstvo spaľovacieho vzduchu a jeho prerozdelenie na primárny a sekundárny spaľovací vzduch. V príspevku bude uvedené experimentálne zariadenie, na ktorom sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Energetické využitie biomasy v malom zdroji tepla pre mikrokogeneračnú jednotku

Peter Ďurčanský, Radovan Nosek, Peter Pilát

1 Úvod

          Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku je v súčasnosti veľmi diskutovanou otázkou. Hlavnou príčinou tejto diskusie je zvyšovanie cien za energie, ktoré vo zvýšenej miere zaťažujú obyvateľstvo a firmy. Práve rozvoj … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Z domova

PRELOMOVÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

TASR – 10.11.2014 –  za významný posun v oblasti ochrany životného prostredia označila mimovládna organizácia Via luris novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Reagovala na … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Zo sveta

Má cirok budúcnosť ako energetická plodina – áno, alebo nie?

Ústav výživy zvierat krmovinárstva, Mendelova univerzita v Brne, INT – cirok je stará kultúrna teplomilná plodina. Pôvodné druhy pochádzajú zo severovýchodnej Afriky. Botanicky patrí do čeľade lipnicovitých (Poaceae) … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované

Záver

posledná-stana-obálky22014

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 4/2014, ročník 8
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 4/2014 | Komentáre sú deaktivované