Čísla časopisu

Aktuálne číslo:

Časopis Agrobioenergia 1/2016 

V prvom čísle občasníka AGROBIOENERGIA č. 1/2016 Vám prinášame zamyslenie nad prísľubmi vlády o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prezentujú akúsi perspektívu aj pre poľnohospodárov. Snaha o podporu musí nájsť svoje miesto aj v pripravovanej novele zákona. Využívanie vysokovýkonnej fotovoltaiky je ekonomicky výhodné za predpokladu, že sa energetický manažment dokáže vysporiadať s reguláciou výkyvov produkcie elektriny. Francúzsko je krajinou s vysokým podielom využitia OZE. Zákon o odpadoch, č. 79/2015 Z. z. prináša niektoré zmeny v oblasti požiadaviek na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Technológiou spracovania biologicky rozložiteľných odpadov sa zaoberá aj Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠR SPU Nitra. Prioritou výskumných aktivít TSÚP Rovinka je energetické využívanie poľnohospodárskej biomasy. Decentralizácia energetických zariadení je v princípe energetické využívanie obnoviteľných zdrojov energie v mieste ich výskytu alebo produkcie aj s komplexným regionálnym dopadom ich realizácie.
 Prejsť na časopis 1/2016


Staršie čísla:

Časopis Agrobioenergia 2/2015 

titulka022015-2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia č. 2/2015. V obsahu nájdete štruktúru a vývoj produkcie biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku, pre tieto odpady sú doporučené  technológie anaeróbneho rozkladu (bioplynové stanice) alebo aeróbneho rozkladu (kompostárne). Teoretické pokusy zo substrátu zloženého z mrkvy, cibule a zemiakov v 1/3 podielu každej suroviny, dokázali, že takáto zmes je dobrou náhradou za kukuričnú siláž. Novootvorené laboratórium  AgroBioTech umožní  vykonávať ešte intenzívnejšie výskumy v tejto oblasti. Projekt plazmového splyňovania komunálneho odpadu s kapacitou 5 000 ton za rok popisuje ďalší príspevok. O  možnostiach získavania energií z biomasy metódami genomiky pojednáva ďalší príspevok z SPU Nitra. Odborníci potvrdili, že máme značné rezervy biomasy na poľnohospodársky nevyužitej pôde, ktorej  plocha je 452 826 ha a ak by sme využili iba ½ výmery tejto plochy na produkciu biomasy dokázali by sme vyrobiť energiu ekvivalentnú 457 mil. m3 zemného plynu.
 Prejsť na časopis 2/2015

Časopis Agrobioenergia 1/2015

titulka3

Vyšlo nové číslo časopisu. Prejsť na časopis 1/2015

Časopis Agrobioenergia 4/2014

Z obsahu nového čísla časopisu Agrobioenergia č. 4/2014 vyberáme. Nová Energetická politika SR bola schválená 5. novembra  2014 hodnotí doterajší vývoj v zásobovaní energiami na Slovensku, analyzuje zdroje a potenciál  hrubej domácej spotreby a stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku 2035, s výhľadom do roku 2050. Čo čaká obnoviteľné zdroje energie v tejto politike? Perspektívy a potenciál vedeckovýskumnej základne na univerzitách a výskumných ústavoch charakterizujú ďalšie príspevky a to o možnosti skvalitňovania vyrábaného bioplynu znižovaním obsahu síry, o problematike tuhých palív z biomasy, problémoch pri jej spaľovaní ale aj nových perspektívach spracovania poľnohospodárskej biomasy na palivo budúcnosti. Prejsť na časopis 4/2014.

 

 

Časopis Agrobioenergia 3/2014

Vyšlo nové číslo časopisu. Prejsť na časopis 3/2014

 

 

 

 

 

 

Časopis Agrobioenergia 2/2014

titulka22014-v2Z obsahu sa dozviete, že problematika energetického využívania biomasy si vyžaduje stále nové výskumné a vývojové riešenia. Svedčia o tom aj príspevky odborníkov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave i zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Aby závery výskumu a vývoja našli uplatnenie v praxi, tomu napomáha aj stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na tuhé biopalivá, obsiahnuté v pojme štandardizácia tuhých biopalív. O tom, že problematika energetického využívania biomasy je záležitosťou nás všetkých sa dočítate v príhovore tohto čísla. Prejsť na časopis 2/2014

 

Časopis Agrobioenergia 1/2014

Titulná-stránka 1/2014Vyšlo číslo časopisu Agrobioenergia.

Prejsť na časopis 1/2014

Čísla časopisu – rok 2013

Titulná stránka hotovo [1600x1200]

Číslo 3/2013

titulka2-2013 [1600x1200]

Číslo 2/2013 

uvidnastranka

Číslo 1/2013

Archív čísiel

Komentáre sú uzavreté.