“Deň bioenergetiky” na FEŠRR SPU

Ing. Tomáš Giertl, PhD.,  Ing. Martin Prčík, PhD., SPU v Nitre

Ráno 30. mája 2016 bolo pred Laboratóriami Katedry regionálnej bioenergetiky FEŠRR /pavilón M/ rušno. Schádzali sa účastníci v poradí už piateho Dňa bioenergetiky /pôvodne Dni poľa/, ktorý organizovali Katedra bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja. Organizátorov potešil záujem asi 30-tich účastníkov, medzi ktorými boli spolupracovníci z fakúlt SPU ale aj ľudia z praxe, členovia združenia Agrobioenergia,  súkromní farmári, pestovatelia energetických rastlín, či maku, učitelia stredných škôl a pracovníci výskumných ústavov.  Začal sa plniť  zámer organizátorov, informovať odbornú aj laickú verejnosť o technológiách pestovania energetickej biomasy jej ďalšieho spracovania a využitia na výrobu tepla a energií. Ponúkali sme možnosť spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos výsledkov z výskumných projektov do praxe.

Vedeckými garantmi podujatia boli  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prof. Ing. Dušan Húska, PhD. a prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc., Organizačne zabezpečovali podujatie Ing. Martin Prčík, PhD. Ing. Tomáš Giertl, PhD. a Ing.ĽubicaCiváňová.  Účastníkov odborného podujatia privítal prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., ktorý hovoril o cieľoch a nových poznatkoch bioenergetiky ako významného odvetvia vedy a národného hospodárstva.

V odbornej časti programu predstavil Ing. Tomáš Giertl, PhD. problematiku energetického využívania rastlinnej a živočíšnej biomasy v bioplynovej stanici /BPS/v Kolíňanoch a v technológii splyňovania biomasy v Nitre. Bioplynová stanica je výskumno-školiace pracovisko výroby a využitia bioplynu s nepretržitou prevádzkou, uvedené do činnosti v roku 2000, s elektrickým výkonom 22 kW a tepelným výkonom 45kW. BPS spracováva predovšetkým odpadovú biomasu zo živočíšnej výroby (hnoj a hnojovica od hovädzieho dobytka a hnojovica od ošípaných), ktorá je v súčasnosti  doplnená
o zakonzervovanú rastlinnú biomasu (kukuričná siláž, trávna senáž). Súčasťou zariadenia sú dva bioreaktory – fermentory: prevádzkový s objemom 100 m3a experimentálny s objemom
5 m3, umožňujúci realizovať experimenty uznané v kategórii prevádzkových.

Organizačnou zložkou Katedry regionálnej bioenergetikysú aj dve špecializované laboratória: Laboratórium  chemických analýz substrátov (pracovisko vybavené modernou prístrojovou a analytickou technikou umožňujúcou zhodnotiť substrát pred použitím v bioreaktore s možnosťou predikovania energetického zisku a tým aj vhodnosti použitia danej biomasy na energetické účely) a Laboratórium analýz bioplynu, pracovisko dislokované čiastočne v priestoroch bioplynovej stanice a pavilónu M v hlavnom areáli SPU v Nitre, ktoré svojim technickým vybavením umožňuje automatické on-line sledovanie zloženia produkovaného bioplynu prostredníctvom špeciálnych analyzátorov, ako aj vysoko presné analýzy bioplynu prostredníctvom plynového chromatografu.

Katedra regionálnej bioenergetiky má v správe aj Laboratórium splyňovania biomasy Výskumného centra AgroBioTech. Toto laboratórium, dislokované v pavilóne „Q“ je vybavené unikátnym zariadením na termochemickú katalytickú konverziu biomasy na biopalivá v plynnej (syntézny plyn), kvapalnej (reaktorový olej) a tuhej fáze (väčšinou čistý uhlík). Súčasťou zariadenia je kogeneračná jednotka (30 kWel) schopná spaľovať syntézny plyn, aj tekuté biopalivo, pričom vyprodukovaná elektrická energia sa využíva na udržiavanie procesnej teploty. Táto unikátna technológia umožňuje nízkoteplotný rozklad biomasy v kontinuálnom režime, pričom je možné spracovávať 20 kg materiálu za hodinu. Riadenie je možné v dvoch režimoch: ručnom a automatickom, ktoré je  zabezpečené prostredníctvom riadiaceho počítača.

Výskumný komplex je ďalej tvorený výskumnou bázou – plantážou  rýchlorastúcich drevín a bylín založenou v roku 2007 profesorom Milanom Demom. Výskumná  báza je experimentálnym prostredím s viacročnými porastmi rôznych genotypov drevín (rod Salix, Populus, Paulownia) a bylín (Miscanthus) pochádzajúcich zo švédskeho, maďarského a talianskeho šľachtiteľského programu. Poskytuje priestor pre agroekologické a environmentálne štúdiá v konkrétnych pôdnoekologických a klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska. Je prostredím pre experimentálne riešenie vedeckých projektov v oblasti základného i aplikovaného výskumu. Je aj zeleným laboratóriom pre praktickú výučbu študentov vo všetkých troch stupňoch denného a externého štúdia v študijných programoch fakulty.

V druhej časti programu v priestoroch riaditeľstva VPP Kolíňany, s.r.o. predstavil Ing. Martin Prčík, PhD. organizačnú štruktúru výskumnej bázy a jednotlivé vzorkovnice, ktoré sa tu  nachádzajú. Účastníci boli informovaní o problematike porastov švédskych a maďarských odrôd vŕb, talianskych odrôd topoľa a dvoch genotypov pereniálnej trávy Miscanthus (ozdobnica).  Prezentácia bola doplnená fotodokumentáciou.

Na záver organizátori konštatovali, že Deň bioenergetiky bol využitý na bezprostredný prenos výsledkov do praxe a poskytol priestor pre diskusiu zástupcov poľnohospodárskych firiem a súkromne hospodáriacich roľníkov s odborníkmi v oblasti bioenergetiky a technológií pestovania energetických rastlín.

Ing. Tomáš Giertl, PhD. predstavuje účastníkom Dňa bionergetiky technológiu výroby biopaliva
image001

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a Ing. Martin Prčík, PhD. informujú o Bioplynovej stanici a Výskumnej báze rýchlorastúcich drevín a bylín.

image005

- fotografie (Dušan Húska)

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenerfia číslo 1/2016. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.