Dobudovanie výskumného centra potenciálu biomasy v Rovinke

Ing. Kristína Muráňová, PhD.

NPPC TSÚP Rovinka

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, zahájil v auguste 2015 realizáciu projektu s názvom Výskumné centrum potenciálu biomasy.

Veľká významnosť projektu spočíva nielen v konečnom prínose pre agrosektor a energetický sektor, ale aj v bilaterálnej spolupráci Slovenska a Nórska pri realizácii projektu. Jedinečnosť slovensko-nórskej projektovej spolupráce spočíva v zriadení dvoch moderných laboratórií a inštalácii nórskych bioplynových reaktorov na Slovensku. Neoceniteľný je najmä transfer nórskych technológií, vedomostí a skúseností v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensko, diseminácia výsledkov do praxe a v neposlednom rade zvýšenie konkurencieschopnosti zelených podnikov a tvorba zelených pracovných miest. Projekt zároveň prispieva k plneniu jednej z hlavných priorít Energetickej politiky SR – zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla. Slovenská republika má podľa Smernice EÚ 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov povinnosť zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020.

Po 2 rokoch od zahájenia sa realizácia projektu nachádza v záverečnej fáze. Dňa 26.  apríla 2017 sa uskutoční záverečná konferencia, ktorá sa bude konať pod záštitou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva za účasti nórskej veľvyslankyne Ingy Magistad. Účelom konferencie je predstaviť výsledky projektu a poskytnúť informácie o inovatívnych technológiách a know-how v oblasti energetického zhodnocovania obnoviteľných zdrojov širokej odbornej aj laickej verejnosti, vzdelávacím inštitúciám, prevádzkovateľom bioplynových staníc a agropodnikom pôsobiacich v tejto oblasti.

Výskumné centrum potenciálu biomasy TSÚP pozostáva z novovybudovanej technologickej  linky na prípravu a spracovanie tuhej biomasy, výrobu peliet a ich spaľovanie v kotly na pelety. V rámci implementácie projektu bolo dobudované laboratória na analýzy pevných palív z biomasy a novovybudované bioplynové laboratórium s granulovým reaktorom. Okrem týchto laboratórií, vybudovaných v priestoroch TSÚP, bol v rámci realizácie projektu nainštalovaný biofilmový reaktor na pracovisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v Kolíňanoch. Inovatívne nórske technológie, biofilmový a granulový reaktor a ich inštalácia na Slovensku, tvoria nosnú časť celého projektu.

Výskumné centrum potenciálu biomasy TSÚP bude po realizácii špičkovým centrom pre výskum biomasy, ktoré zabezpečuje široké spektrum analýz rôznych druhov pevnej biomasy, a taktiež výskum jej spracovania na energetické účely. Na základe takto realizovaného výskumu bude pre prax poskytovať údaje o vhodnosti jednotlivých druhov biomasy na jej energetické využitie, ako aj receptúry najvhodnejších kombinácií zmesí biomasy pre výrobu peliet a výrobu bioplynu. V novovybudovaných laboratóriách na výskum a spracovanie biomasy sa budú vyhodnocovať mechanické, chemické a fyzikálne vlastnosti jednotlivých druhov biomasy a peliet z nej vyrobených. Zároveň sa bude sledovať proces spaľovania vyrobených peliet v kotle za súčasného sledovania termických a emisných parametrov. Pre prax sa budú realizovať certifikované analýzy pevnej biomasy a palív z biomasy s možnosťou stanovenia obsahu rôznych chemických  prvkov. V bioplynovom laboratóriu sa budú realizovať  analýzy rôznych druhov biomasy vhodnej na fermentáciu v bioplynových staniciach. Pre prax budú zabezpečované informácie ohľadom parametrov a vlastností vstupného materiálu do bioplynových staníc a ich vplyvu na kvalitu a množstvo produkovaného bioplynu.

Výskumné centrum potenciálu biomasy TSÚP zabezpečuje:

  • Analýzy biomasy (stanovenie spalného tepla, obsahu popola a obsahu vlhkosti, objemovej hmotnosti a sypnej hmotnosti, odrolu)
  • Stanovenie ťažkých kovov v tuhých vzorkách biomasy
  • Stanovenie pomeru prchavé mastné kyseliny/celková alkalinita a ďaľšie.
  • Stanovenie kvality vyrobeného bioplynu a kvantity jednotlivých zastúpených zložiek.
  • Výskum spracovania a výroby tuhých palív z rôznych druhov biomasy formou peletovania a stanovenie ich fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností.
  • Termické a emisné parametre spaľovania biomasy
  • Analýzy popola zo spaľovania biomasy
  • Stanovenie biogénnych prvkov v biomase (vodík, kyslík, uhlík, dusík, síra).

image001

image003

Inštalácia biofilmového reaktora

image005 image007

Inštalácia kotla na spaľovanie biomasy

Článok bol napísaný v rámci riešenia projektu: GII PP001s názvom: „Výskumné centrum potenciálu biomasy“

www.norwaygrants.orgwww.eeagrants.skwww.tsup.sk

Biomasa – naša energetická budúcnosť

Nórske granty – vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu

image009 image011 image013

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2017. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.