Dokumenty

Bratislava, 9.6.2014 

Napriek tomu, že využívanie biometánu dáva široké možnosti ekologického energetického využitia prírodných zdrojov a odpadov, na Slovensku doteraz neexistuje žiadna biometánová stanica. Popísať dôvody tohto stavu a navrhnúť spôsob odstránenia bariér na trhu s biometánom, bolo cieľom projektu GreenGasGreed, na ktorom sa podieľala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Dôvody nepriaznivých podmienok pre využívanie biometánu a návrhy riešení sú uvedené v Národnej cestovnej mape pre rozvoj výroby a využívania biometánu na Slovensku. Analýzu pripravila SIEA vďaka projektu GreenGasGrids spoufinancovanému z komunitárneho programu Európskej únie „Intelligent Energy – Europe“. Na medzinárodnom projekte spolupracovali organizácie z 12 krajín. Spomedzi nich malo najväčšie skúsenosti s využívaním biometánu… čítajte viac


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES


Vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetí


ZÁKON z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020


Vyhláška URSO č. 260 – 2016

Komentáre sú uzavreté.