Energetické využitie biomasy v malom zdroji tepla pre mikrokogeneračnú jednotku

Peter Ďurčanský, Radovan Nosek, Peter Pilát

1 Úvod

          Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku je v súčasnosti veľmi diskutovanou otázkou. Hlavnou príčinou tejto diskusie je zvyšovanie cien za energie, ktoré vo zvýšenej miere zaťažujú obyvateľstvo a firmy. Práve rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov, vrátane biomasy, predstavuje nezanedbateľný prínos k riešeniu tohto problému. Najväčší podiel technicky použiteľného potenciálu OZE predstavuje biomasa, okolo42%, s najväčším potenciálom drevnej biomasy. Podľaprepočtov slovenského ministerstva poľnohospodárstva, by Slovensko mohlo v roku 2050 pokryť až 30% celkovejspotreby energie biomasou(Maga, 2008).Vysokým energetickým potenciálom biomasy,sa európska komisia venovala vo svojom akčnom pláne o biomase. Európska komisia prijala v roku 2008 súbor opatrení, s cieľom do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20%, oproti úrovni z roku 1990, zvýšiť podiel OZE v celkovej spotrebe v EU o 20% a zvýšiť energetickú účinnosť v EU o 20% ( priemer za celú Európsku úniu). Slovensko má za cieľ zvýšiť podiel energie vyrábanej z OZE z 8,4% v roku 2008 na 14% do roku 2020 (Maga, 2006).

Tab. č. 1 Celkový energetický potenciál pôdohospodárskej biomasy (Akčný plán využitia biomasy na roky 2008 – 2013)

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.