Environmentálne aspekty pri energetickom využívaní odpadovej biomasy v poľnohospodárstve / Environmental aspects in energetic use of waste biomas in agriculture

František Zacharda

Abstrakt:  Energetické využívanie odpadovej biomasy v poľnohospodárstve má viacero pozitívnych prínosov. Charakteristickým rysom poľnohospodárskej biomasy je skutočnosť, že vzniká vždy ako vedľajší produkt hlavnej výrobnej činnosti, či je to v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe. Rastlinnú biomasu môžeme racionálne spotrebovať dostupnými technológiami po zbere úrody. Naproti tomu spotrebovanie biomasy zo živočíšnej výroby má svoje špecifiká. Požiadavka na uskladňovanie biomasy zo živočíšnej výroby prináša zo sebou environmentálne záťaže a nebezpečenstvo znečisťovania pôdy, vody alebo ovzdušia. Minimalizáciu týchto negatívnych dopadov môžeme riešiť racionálnymi technológiami na spracovanie biomasy, pričom vznikajú nové energeticky využiteľné produkty.

Abstract: The energy utilization of biomass waste in agriculture has many positive benefits. A characteristic feature of agricultural biomass is the fact that it is always created as a by-product of the main production, whether it’s in plant or animal production. Plant biomass can reasonably utilized with the available technologies used after being harvested. In contrast, the consumption of biomass from livestock production has its own specifics. The requirements for  storing the biomass from livestock brings environmental loads and the danger of polluting the soil, water or air. Minimizing these negative impacts can be solved by rational technologies for processing biomass, while creating new energy recoverable products.
Úvod:  Doterajšia legislatíva na na podporu obnoviteľných zdrojov energie spôsobila v oblasti využívania biomasy na energetické účely  veľký rozvoj budovania bioplynových staníc, ktoré spracovávajú cielene pestovanú biomasu na ornej pôde, kukuričnú siláž. Súčasná spotreba kukuričnej siláže do bioplynových staníc, podľa stavu pripojenia ku koncu roka 2014, cca 110 BPS,  dosiahla podľa odborného odhadu  až 1,2 mil. ton kukuričnej siláže za rok. Ďalšie budovanie BPS na spracovanie kukuričnej siláže môže pre Slovensko škodlivé, pretože produkcia kukuričnej siláže je len o niečo vyššia ako 2,2 mil. ton ročne a preto ďalšia spotreba na produkciu bioplynu môže ohroziť zásoby objemových krmív pre živočíšnu výrobu a tiež preto, že výrobné náklady a teda aj predajná cena kukuričnej siláže za ostatné roky vzrástla na úroveň okolo 40 eur za tonu, čo je už na hranici ekonomickej efektívnosti.

Introduction: The current legislation on the promotion of renewable energy sources resulted in the great development of biogas plants that process intentionally produced biomass on arable land, maize silage, in the field of  biomass utilization for energy purposes. The current consumption of corn silage used for biogas plants, according to the connection status at the end of 2014, about 110 biogas plats, reached 1.2 million tons of corn silage in a year according to the expert estimate. Further construction of biogas plants used for processing corn silage may be harmful to Slovakia, because corn silage production is only slightly higher than the 2.2 million. tons per year and therefore any additional consumption for biogas production can threaten supply fodder for livestock and also because the production costs and thus the sale price of corn silage has risen to around 40 euros per ton in recent years, what  is  the limit of economic efficiency .
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.