Memorandum o porozumení

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

- Ďalej len MoU -

MEDZI

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH
Torgauer Straße 116

04347 Leipzig
Nemecko
zastúpené správnou radou
- Ďalej len DBFZ -

A

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastrasse 27c
80686 München
Nemecko
- Ďalej len Fraunhofer-
Ako právny subjekt pre
Fraunhofer-Centrum pre Strednú a Východnú Európu (Moez)
Neumarkt 9-19
04109 Leipzig
Nemecko
- Ďalej len ako Fraunhofer MOEZ -

A

Netzwerk Energia & Umwelt e. V. (NEU)
c / o Stadt Leipzig, Amt für Wirtschaftsförderung
04092 Leipzig
Nemecko
- Ďalej len NEU -

A

ďalších 11 organizácií  zo 6 štátov krajín z Podunajskej oblasti, Rumunska, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Maďarska a Moldavska,

podpísalo toto Memorandum o porozumení (v skratke MoU)

- ďalej len zmluvné strany), -

PREAMBLE

The project TREC-Donau (Transnational Renewable Energy Network – Danube region) is an essential part of the internationalization strategy of existing research and innovation networks in the fields of energy and environment in the Danube region. In this context, the R&I oriented energy and environment cluster of Leipzig region operates as a hub for a long-term partnership network among the networks and organizations signing this Memorandum of Understanding.

 

In view of positive results of cooperation so far and being convinced in mutual cooperative assistance for social-economic progress and industrial-innovative development, the Parties intend to make and develop the cooperation relationship. The Parties confirm the desire to promote, develop, and strengthen the mutual relationship. The Parties further recognize the importance of promoting the development of specific cooperation programs as well as activities related to the exchange of knowledge and experience, in particular with regard to European programs. The Parties have willingness to create informational space and support for innovative and high technologies interaction and cooperation based on mutual trust and understanding.

 

The Parties have agreed as follows:

PREAMBULA
Projekt TREC-Donau (Medzinárodná Sieť pre Obnoviteľné Zdroje Energie – Podunajský región) je nevyhnutnou súčasťou stratégie internacionalizácie existujúceho výskumu a inovačných sietí v oblasti energetiky a životného prostredia v Podunajskom regióne. V tomto kontexte, na  R& I  (Výskum & Inovácie),   orientovaný zväz pre energetiku a ekológiu v Lipsku, funguje ako centrum pre dlhodobé partnerstvo medzi sieťami a organizáciami podpisujúcimi Memorandum o Porozumení.

S ohľadom na pozitívne výsledky doterajšej spolupráce a presvedčení o vzájomnej spolupráci pre sociálno-ekonomický pokrok a priemyselno-inovačný vývoj, majú zmluvné strany v úmysle udržať a rozvíjať túto  spoluprácu. Zmluvné strany potvrdzujú cieľ podporovať, rozvíjať a posilňovať vzájomné  vzťahy. Zmluvné strany ďalej poznajú dôležitosť podpory rozvoja špecifických programov spolupráce, ako aj činností súvisiacich s výmenou poznatkov a skúseností, najmä s ohľadom na Európske programy. Strany majú za cieľ vytvoriť informačný priestor a podporu pre interakciu inovatívnych a pokročilých technológií  založených na vzájomnej dôvere a porozumenií.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovnom:

Článok I

CIEĽ

Toto MoU má za cieľ vytvoriť právny rámec na vykonávanie aktivít vedeckej, technickej, inovatívnej a akademickej spolupráce.

Článok II

SPOLUPRÁCA

Strany vytvoria osobitnú spoluprácu v nasledujúcich činnostiach :

· Výskum a inovácie v oblasti energetiky a životného prostredia;

· Vedecká a technická politika a plánovanie stratégií  politického dialógu;

· Riadenie inovácií a inovačných podporných akcií;

· Posilniť pohraničné reťazce v Podunajskom regióne;

· Informácie o zainteresovanej verejnosti a o aktivitách cez webovú stránku www.trec-network.eu

· Všetky ostatné činnosti, ak sa odsúhlasili.

Dohody o konkrétnej spolupráce sú povinné v prípade, že jedna zo zmluvných strán o to požiada.

ČlánokIII

 

PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE

 

Strany budú podporovať spoluprácu, ktorá bola spomenutá v predchádzajúcich článkoch nasledovným spôsobom:

· Výmenou informácií, publikácií, bibliografie a ďalších relevantných materiálov len na interné použitie a na účel tohto MoU;

· výmenou informácií týkajúcich sa programov verejného financovania;

· Seminármi, konferenciami a seminármi zameranými na oblasti spolupráce

· Akékoľvek iné odsúhlasené aspekty.

Dohody o konkrétnej spolupráce sú povinné v prípade, že jedna zo zmluvných strán o to požiada.

ČlánokIV


Dohodao konkrétnejspolupráci

Dohody o konkrétnej spolupráce medzi rôznymi stranami, ktoré by mohli byť podpísané v prípade konkrétnych vzájomných aktivít a / alebo projektov, bude obsahovať informácie o:

· Cieľoch;

· Oblastiach a formách spolupráce;

· Časovom pláne pre implementáciu;

· Pridelení zdrojov;

· Financovaní;

· Metódach riadenia a koordinácie;

· Zodpovednosti;

· Šírení výsledkov spolupráce

· Pravidlách pre duševné vlastníctvo; a

· Všetky ostatné aspekty v prípade potreby.

Dohody o konkrétnej spolupráce sú povinné v prípade, že jedna zo zmluvných strán o to požiada.

Článok V

FINANCOVANIE

Schválenie tohto MoU je podmienené rozpočtom všetkých zmluvných strán. Okrem toho, schválenie  MoU je predmetom platných právnych predpisov  a nie je automaticky  finančne záväzné.

Článok VI

DÔVERNÉ INFORMÁCIE

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať žiadne dôverné informácie, ktoré sú vymieňané priamo alebo nepriamo,  či už úplne alebo čiastočné. Definícia a rozsah dôverných informácií podlieha prerokovaniu a schváleniu zmluvnými stranami.

Článok VII

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Ak sa nejaké výsledky činnosti spolupráce v rámci MoU stanú tovarom a / alebo právom duševného vlastníctva obchodnej hodnoty, budú sa  riadiť predovšetkým vnútroštátnymi právnymi predpismi a potom medzinárodnym dohovorom v danej oblasti, ak nie je dohodnuté inak,  v dohode o konkrétnej spolupráci.

Článok VIII

RIEŠENIE SPOROV


Všetky spory vyplývajúce z nepochopenia MoU, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu budú riešené  medzi stranami otvorenym spôsobom spolupráce. Eventuálne riešenie bude potvrdené, podpísané, a vydané v písomnej forme.

 

Článok IX

Výpovedná lehota

MoU môže byť zmenené kedykoľvek prostredníctvom vzájomnej dohody zmluvných strán, v písomnej forme.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Memorandum o porozumení je uzavreté s cieľom posilniť a rozvíjať spoluprácu medzi zmluvnými stranami a nepredstavuje dohodu, ktorá je záväzná pre zmluvné strany podľa medzinárodného práva. Žiadne ustanovenia tohto MoU sa nemajú vykladať a vykonávať ako vytvorenie zákonných práv alebo záväzkov voči danej strane.

2. MoU  nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a zostane v platnosti po dobu dvoch (2) rokov a môže byť automaticky predĺžená na ďalšie obdobie jedného (1) roka ak nie je žiadna písomná požiadavka na zrušenie MoU z ktorejkoľvek strany. Ukončenie tohto MoU  nemá vplyv na ukončené aktivity počas platnosti MoU.

3. MoU, alebo niektorá z jeho častí môže byť zmenená po schválení zmluvných strán. Akákoľvek zmena musí byť podpísaná zmluvnými stranami, dodaná v písomnej forme a musí byť stanovený dátum nadobudnutia účinnosti.

4. MoU je podpísané v dvoch (2) vyhotoveniach v anglickom jazyku.

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH

Prof. Dr.-mont. Michael Nelles (vedecký manažér)      Daniel Mayer (administratívny manažér)

Fraunhofer-Centrum pre Strednú a Východnú Európu (MOEZ)


Netzwerk Energia & Umwelt e. V. (NEU)

Thomas Lingk, Prezident

Memorandum podpísali predstavitelia 15 organizácií, čím potvrdili záujem o spoluprácu v medzinárodnej sieti TREC – Donau. Zo Slovenska podpísali memorandum zástupcovia Združenia pre poľnohospodársku biomasu, Agrobioenergia, Rovinka,

STU – Slovenská Technická Univerzita – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,  Bratislava,

NC OZE – Národné centrum pre výskum a využitie obnoviteľných zdrojov energie, Bratislava a

Žilinská Univerzita – Strojnícka Fakulta,  Žilina

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.