Možnosti produkcie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely na poľnohospodársky nevyužívanej pôde neohrozujúcu potravinovú bezpečnosť

Possibilities of production of agricultural biomass for energy purposes on unused agricultural land non-contaminating the food security

Ing. Peter Rusňák, PhD.
Ing. Štefan Pepich,
PhD.NPPC TSÚP Rovinka

Slovakia is now facing the challenge on how to significantly reduce greenhouse gas emissions while maintaining the economic growth. It has always been associated with an increase in energy consumption and thus increase in production of greenhouse gases. Green Energy currently has its proponents and opponents. But the fact is that fossil fuel reserves are diminishing and prices will increase. Even the unstable political situation in the countries from which Slovakia imports energy carriers, is directly forcing us to think about alternative solutions and diversification of energy sources. Tense political situation between Russia and Ukraine should be an incentive to search for new energy sources. This is sufficient signal for maximum development and utilization of renewable resources in energy production. The Slovak Republic is set out in Annex 1 of Directive 2009/28 / EC, to increase the use of renewable energy in proportion to the gross final energy consumption from 6.7% in 2005 to 14% in 2020. In the future, the use of biomass for energy purposes will no longer be just an alternative, but a necessity.

Slovensko dnes čelí výzve, ako výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a súčasne zachovať hospodársky rast. Ten bol doteraz vždy spojený s nárastom spotreby energií a tým aj nárastom produkcie emisií skleníkových plynov. Zelená energia má v súčasnosti svojich zástancov i odporcov. Fakt je však ten, že zásoby fosílnych palív sa zmenšujú a ich ceny budú narastať. Aj nestabilná politická situácia v krajinách z ktorých Slovensko dováža energetické nosiče, priamo núti zamýšľať sa nad alternatívnymi riešeniami a diverzifikácii energetických zdrojov. Napätá politická situácia medzi Ruskom a Ukrajinou by mala byť stimulom na hľadanie nových zdrojov energií. Toto je dostatočný signál na maximálny rozvoj a využitie obnoviteľných zdrojov pri výrobe energií. Slovenská republika má podľa prílohy 1 Smernice 2009/28/ES povinnosť zvýšiť využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020. V budúcnosti využitie biomasy na energetické účely nebude už len alternatívou, ale nutnosťou.

  Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.