Nová legislatívna úprava v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov

Ing. Elena Bodíková, PhD

EIB Consult, s.r.o. 

Od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý má číslo 79/2015 Z. z. Tento zákon prináša niektoré zmeny v oblasti požiadaviek na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Je zakázané skládkovať zelené odpady, teda odpady z parkov, záhrad, cintorínov, rovnako je zakázané tieto odpady spaľovať či v spaľovni odpadov alebo aj v iných spaľovacích zariadeniach, napríklad domácich pieckach alebo kotloch na kúrenie. Zákaz spaľovať zelené odpady na voľnom priestranstve nie je nový, ale, bohužiaľ, stále málo uplatňovaný.

V prípade biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré pochádzajú z komunálnej sféry, nesie zodpovednosť za nakladanie s nimi obec. Zmenou oproti predchádzajúcej legislatíve je, že obec zodpovedá aj za zelený odpad z pozemkov súkromných osôb.

K zákonu boli vydané nové vykonávacie predpisy, z ktorých sa nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi zaoberá predovšetkým vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vyhláška sa okrem iného zaoberá aj požiadavkami na prevádzku bioplynových staníc, ktoré pri príprave substrátu používajú biologicky rozložiteľné odpady, a teda sa stávajú zariadeniami na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

 

Anaeróbna digescia

Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je vo vyhláške definovaná ako riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát. Anaeróbna digescia sa realizuje v zariadení na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, čo sú bioplynové stanice využívajúce substrát vyrobený z odpadov. Na tieto zariadenia sa vzťahujú aj osobitné veterinárne predpisy.

Zo zákona o odpadoch vyplýva požiadavka, aby zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov malo platný súhlas okresného úradu podľa §97 ods. 1 písm. c. Jedinou výnimkou z tejto požiadavky sú malé kompostárne, teda zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbnym spôsobom s kapacitou do 100 ton ročne a určené výlučne na zhodnocovanie vybraných komunálnych odpadov.

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. stanovuje všeobecné požiadavky na umiestnenie zariadení na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov. Zariadenie sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov musí spĺňať všetky požiadavky na zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ako oplotenie, informačná ceduľa, vstupná váha, vedenie evidencie a plnenie ohlasovacej povinnosti, zverejnenie všetkých udelených súhlasov na webovej stránke a ďalšie požiadavky.

Samostatné požiadavky sú stanovené na preberanie odpadov do zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, predovšetkým požiadavka prijímať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný. Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu.

Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom.

V zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné viesť technickú dokumentáciu pozostávajúcu z technologického reglementu, prevádzkového poriadku, schváleného príslušným okresným úradom, prevádzkového denníka, obchodných a dodávateľských zmlúv, súhlasov, vyjadrení a stanovísk orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej veterinárnej správy a obcí.

Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Za triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov nesú zodpovednosť obce. Zákon o odpadoch v §81 ukladá obciam zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

a)       biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

b)       jedlých olejov a tukov z domácností a

c)       biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Zákon však umožňuje obciam uplatniť výnimku zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v prípade, ak obec

a)      zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1,

b)      preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c)      preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce, alebo

d)     preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Obec je povinná zabezpečiť, aby každá domácnosť mala buď zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec zabezpečí stanovené zberové kapacity.

Prevádzkovatelia stravovacích zariadení

Pri prevádzke stravovacích zariadení vznikajú odpady z prípravy jedál ako aj neskonzumované zvyšky. S týmito je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zároveň v súlade s veterinárnymi predpismi. Za nakladanie s kuchynskými odpadmi je zodpovedný prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia.

Kuchynské odpady je možné kompostovať, spaľovať v spaľovniach odpadov, zhodnotiť v bioplynových staniciach alebo skrmovať v registrovaných chovných staniciach kožušinovej zveri.

Od 1.1.2017 je v platnosti zákaz používať kuchynské drviče odpadu napojené na kanalizáciu bez písomného súhlasu správcu kanalizačnej siete. Aj pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení platí zákaz vylievať použité oleje a iné odpady do kanalizačnej siete.

Záverom

Ako je zrejmé z uvedeného textu, už od tohto roku sa očakáva zvýšené množstvo triedene zbieraného biologicky rozložiteľného odpadu, hlavne zeleného odpadu, čiastočne kuchynského a reštauračného odpadu a odpadových jedlých olejov a tukov. To sú odpady, ktoré je možné úspešne využívať v bioplynových staniciach a čiastočne nahradiť toľko kritizované cielene pestované technické plodiny.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenerfia číslo 1/2016. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.