Nové programovacie obdobie začína…..

František Zacharda

Pred niekoľkými dňami vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva bola vyhlásená 12.6.2015 s dátumom uzavretia 30.10.2015. Zameranie výzvy v oblasti č. 7 je na: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach. Výška oprávnených nákladov na jeden projekt v menej rozvinutých regiónoch (mimo Bratislavského kraja) je max. 2 mil. EURO, v ostatných regiónoch (Bratislavský kraj) max. 400 tis. EURO. Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku musia byť splnené zo strany žiadateľa tieto podmienky:

Žiadateľ musí byť fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu pre všetky veľkostné skupiny fariem, pre mladých a malých farmárov ako aj pre začínajúce farmy pre investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby.

Podľa rozsahu činností sa jedná o: Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:

  • investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
  • investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
  • investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.

Podmienkou oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov pre projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie je:

Podpora nesmie zakladať ďalšie nároky na ornú pôdu, aby nedošlo k prípadnému zhoršeniu podmienok potravinovej bezpečnosti;

Založenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín nebude mať negatívny vplyv na biodiverzitu a sústavu NATURA. Pozn.: Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde tvorí prílohu č. 3.6 tejto výzvy;

Pokiaľ ide o spracovanie biomasy na energiu, technológia sa zameriava na spracovanie prevažne odpadu a vedľajších produktov (min. 50% vstupov);

Pokiaľ ide o výrobu elektriny spaľovaním bioplynu, musí žiadateľ z ročnej výroby tepla využiť najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla;

V prípade investícií do výroby energie je podmienkou, že všetka vyrobená energia sa spotrebuje výhradne vo vlastnom podniku;

V prípade OZE na energetickú transformáciu biomasy a to cielene zo ŽV, živočíšnych produktov a odpadov a doplnkovo pestovanej biomasy na plochách nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, odpadovej biomasy primárne zo ŽV, biomasy z biologicky rozložiteľného odpadu z vlastnej činnosti. Investície budú zamerané na produkciu tepla a elektriny;

Súlad so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

 

A v tomto momente môžu nastať problémy, ktoré prakticky znemožnia realizáciu tejto výzvy, v prípade, že sa žiadateľ rozhodne pre vybudovanie bioplynovej stanice. Jednou z podmienok je aby sa všetka vyrobená energia spotrebovala vo vlastnom podniku, čo v prípade požiadavky „Oprávnenosti aktivít realizácie projektu pre všetky veľkostné skupiny fariem, pre mladých a malých farmárov, ako aj pre začínajúce farmy, pre investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby“, môže spôsobiť značný problém. Musíme si uvedomiť, že bioplynová stanica je zariadenie, ktoré pracuje nepretržite 8000 hodín ročne a neustále vyvíja bioplyn a vyrába elektrinu v kogeneračnej jednotke. Podľa praktických skúseností je výroba elektriny  vo vlastnej bioplynke  2 až 3 krát vyššia ako inštalovaný výkon elektrických zariadení na poľnohospodárskom podniku. Pričom pracovné využitie elektrických zariadení je asi na 30 % pracovného času.

Touto podmienkou využitia elektriny vo vlastnom podniku, uvedenej vo výzve, sme vlastne vylúčili poľnohospodárov z možnosti dodávky elektriny do siete a ak by  aj takáto podmienka nebola v PRV, tak zase ich vylučuje samotný zákon.V zákone č. 309/2009 Z.z., je uvedený § 6, ods. (5), ktorý znie: Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa neposkytuje,  ak pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

To prakticky znamená, že ak poľnohospodár požiada o podporu z PRV 2014 – 2020, a dostane túto podporu na vybudovanie bioplynovej stanice, alebo iného zariadenia, ktoré vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, stráca nárok na garantovaný odber elektriny a garantovanú cenu podľa zákona. Môže síce vyrábať elektrinu, ale aby ju mohol dodávať do siete, musí si nájsť odberateľa na celé vyrobené (prebytočné) množstvo elektriny a za cenu, ktorá bude trhová, teda nižšia ako cena podľa zákona. (Ani táto alternatíva nie je bez problémov, pretože prideľovanie prípojných bodov zo strany distribučných spoločností je pozastavené a východiská z tohto stavu sú v nedohľadne).

Môžeme dúfať, že dva takéto významné dokumenty akými sú PRV 2014 – 2020 a zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, budú rovnako prospešné spoločnému cieľu?  Budovaním bioplynových staníc určených prioritne na spracovanie odpadovej biomasy zo živočíšnej výroby:

- Podporíme chovateľov hospodárskych zvierat prispejeme k udržaniu fariem živočíšnej výroby a k nárastu stavov hospodárskych zvierat,

- podporíme ciele k zvýšeniu sebestačnosti SR v produkcii živočíšnych výrobkov, najmä  mäsa   a mlieka, v súlade s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020,

- podporíme moderné technológie v chovoch hospodárskych zvierat, najmä hnojovú koncovku fariem, čím prispejeme aj k ochrane životného prostredia, ochrane poľnohospodárskej pôdy a krajinotvorbe.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.