O nás

Združenie pre poľnohospodársku biomasu AGROBIOENERGIA vzniklo zápisom do registra záujmových združení právnických osôb pod číslom OVVS/563/2006/BC3-TSK vedeného Krajským úradom v Bratislave dňa 6.3.2006. Zakladajúcich členov združenia bolo 13 právnických osôb, ktorý na ustanovujúcej schôdzi 24.11.2005 schválili Stanovy združenia a Programové vyhlásenie v ktorom deklarovali hlavné smery činnosti združenia:

1. podporovať rozvoj energetického a technického využívania poľnohospodárskej biomasy a ostatných obnoviteľných zdrojov energie,

2. podporovať šírenie poznatkov pomocou publikačnej a vydavateľskej činnosti, organizovaním odborných podujatí a akcií v SR a v zahraničí,

3. podporovať skúmanie problémov technického, ekonomického, legislatívneho, finančného, politického a iného charakteru, spolupracovať s orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré navrhujú a schvaľujú príslušné legislatívne, právne a technické normy a nariadenia a napomáhať poradenskou činnosťou pri ich tvorbe a aplikácii,

4. podporovať a rozvíjať vzťahy s národnými a zahraničnými združeniami,

5. podporovať rozvoj bioenergetiky v SR.

K 13.4.2016 má združenie 17 členov. 

Orgány združenia A.B.E.:

- Valné zhromaždenie – zasadá raz ročne a každý člen združenia má hlas rozhodujúci

- Predstavenstvo- riadi činnosť združenia medzi Valnými zhromaždeniami.
Člemni Predstavenstva sú:

- prezident : Ing. Štefan Pásztor, DANAGRA, s.r.o. Bratislava

- viceprezidenti: Prof. Ing. Ján Gaduš PhD, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU Nitra
Peter Bobuľa, RUDOS, s.r.o., Ružomberok
- členovia: Ing. Jozef Kubica, Poľnohospodárske družstvo Blatné
Ing.Peter Farkaš, Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Členovia revíznej komisie:
predseda: Ing. Tomáš Giertl, PhD, FEŠRR, SPU Nitra
členovia: Ing. Kristína Muráňová, PhD, NPPC TSÚP Rovinka
RNDr. Eva Glatzová, DANAGRA, s.r.o. Bratislava

Komentáre sú uzavreté.