Poslanie

Poslaním Združenia AGROBIOENERGIA (A.B.E.) je predovšetkým podpora a propagácia efektívneho využívania poľnohospodárskej biomasy. Z dlhodobého výhľadu je cieľom združenia A.B.E., v súlade s princípmi udržiateľného rozvoja, nielen využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu obnoviteľných priemyselných a chemických surovín a stavebných materiálov, ale hlavne jej využitie na energetické účely. Výroba komplexu produktov vrátane energie a energetických nosičov vytvára nové možnosti aktivít v rezorte poľnohospodárstva a v oblasti rozvoja vidieka. Pred slovenským poľnohospodárstvom sa otvára nová veľká možnosť výroby a zabezpečenia okrem potravín pre obyvateľstvo aj výroba energie a energetických nosišov. Podľa nášho názoru táto nová funkcia môže poľnohospodárom zabezpečovať v budúcnosti 25-30 % príjmov.

A.B.E. je mimovládna, nezisková organizácia podporujúca bioenergetiku v Slovenskej republike, ktorá združuje významnú časť odborníkov, podnikateľov a aktivistov v oblasti energetického a materiálového využitia poľnohospodárskej biomasy. A.B.E. združuje právnické a fyzické osoby v oblasti výroby a produkcie poľnohospodárskej biomasy, jej spracovateľov, spotrebiteľov ako aj výrobcov a dovozcov technológií a strojov na pestovanie, zber, spracovanie a energetické využívanie biomasy, odborníkov z oblasti vedy a výskumu, poradenstva, vzdelávania, legislatívy a financovania. Jednou z hlavných úloh A.B.E. je zavádzanie výsledkov výskumu v oblasti energetického využívania poľnohospodárskej biomasy do praxe. Nositeľom výskumných výsledkov v tejto oblasti je TSÚP Rovinka.

A.B.E. poriada semináre, školenia, konferencie a iné odborné akcie pre svojich členov, spojené s ukážkami zariadení na energetické využívanie biomasy v Slovenskej republike i v zahraničí. Organizuje návštevy výstav a veľtrhov, ktorých nosnými témami je energetika, obnoviteľné zdroje energie a biomasa. A.B.E. presadzuje myšlienky udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, vytvára zázemie pre zavádzanie nových bioenergetických technológií a v neposlednom rade presadzuje a navrhuje progresívne legislatívne normy podporujúce obnoviteľné zdroje energie. A.B.E. je spojovacím a komunikačným prvkom medzi praxou a výkonnou mocou v oblasti presadzovania požiadaviek podporných prvkov v bioenergetike.

A.B.E. udržuje úzku spoluprácu so zahraničnými organizáciami odbobného zamerania s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností.

A.B.E. vydáva pre svojich členov informačný buletin, v ktorom uverejňuje najnovšie informácie v oblasti bioenergetiky, kalendár poriadaných odborných i propagačných akcií, názory odborníkov i laickej verejnosti, poradenstvo v oblasti legislatívy, technických i finančných projektov na energetické využívanie poľnohospodárskej biomasy.

Svojimi aktivitami sa združenie A.B.E. snaží informovať a prezentovať racionálne využitie poľnohospodárskej biomasy, poukázať na jej vysoký energetický potenciál, možnosť zvyšovania energetických úspor, znižovania nákladov a v konečnom dôsledku možnosti znižovania znečisťovania životného prostredia.

Komentáre sú uzavreté.