Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 v študijnom odbore Bioenergetika na pôde Spojenej školy Ivanka pri Dunaji s org. zložkou SOŠ Bernolákovo

     Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalších absolventov, ktorí úspešne zvládli maturitné skúšky v študijnom odbore – Bioenergetika. Tieto skúšky sa konali v školskom roku 2015/2016. Študenti využili počas maturitných skúšok všetky teoretické ako aj praktické znalosti, ktoré získali na pôde Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, s org. zložkou SOŠ Bernolákovo ako aj na individuálnej študijnej praxi v rôznych poľnohospodárskych podnikoch a firmách zameraných na bioenergetiku. Toto všetko napomohlo k úspešnému zvládnutiu maturitných skúšok. Už v prvý deň maturitnej skúšky boli naši študenti plní očakávania a elegantne vyobliekaní čakali na samotné zahájenie skúšok. Niektorí veselí, iní trošku strémovaní. Veď niet sa čomu čudovať, čakala ich skúška dospelosti.

 V prvej časti naši bioenergetici absolvovali externú časť (písomná forma) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a anglického jazyka v termíne od 15.3. do 16.3.2016. V spomenutých všeobecnovzdelávacích predmetoch študenti písali test a sloh. Tieto témy boli pevne dané Ministerstvom školstva SR. Táto časť bola veľmi dôležitá, pretože na ňu nadväzovala ústna forma a zároveň bola jej kľúčovou časťou, preto tieto skúšky boli pre našich žiakov istým “strašiakom”. Samotné výsledky z externej časti sa žiaci dozvedeli tesne pred ústnou časťou maturitnej skúšky.

     Po absolvovaní externej časti nasledovala praktická časť maturitnej skúšky, ktorá sa konala dňa 10.5.2016. Už na začiatku štvrtého ročníka si žiaci vyberali konkrétnu tému vo forme komplexnej maturitnej práce. Zvolenú tému si žiaci obhajovali pred maturitnou komisiou. Po vybratí témy každý žiak dostal svojho konzultanta – učiteľa, ktorý ich sprevádzal počas samotnej prípravy. Táto práca pozostávala z písomnej časti a makety alebo modelu zariadenia, ktoré bolo funkčné. V písomnej časti bola popísaná činnosť a konštrukcia zariadenia ako aj postup výroby, montáže a samozrejme aj využitie modelu v školských podmienkach. Študenti si vyberali podobné témy, ktoré boli obhajované v šk. roku 2014/2015. Výber tém bol ovplyvnený aj individuálnou študijnou praxou, ktorá sa konala v dvojtýždňových blokoch druhého a tretieho ročníka vo vybraných podnikoch. Počas praxe študenti získavali hlavne praktické poznatky, ktoré mohli ďalej využiť vo svojom projekte. Na jednej téme mohli pracovať maximálne dvaja bioenergetici. Študenti si vybrali témy ako model bioplynovej stanice, laboratórne testy biomasy, funkčný model malej veternej elektrárne, funkčný model fotovoltaického článku, model výroby a spaľovania drevnej štiepky, funkčný model ručne poháňaného generátora a zakladanie, pestovanie a zber rýchlorastúcich drevín. Počas obhajoby pred maturitnou komisiou študenti využili dataprojektor, na ktorom popísali svoju prácu v teoretickej rovine. Následne na to študenti prezentovali svoj model a zároveň predviedli jeho funkciu a využitie v našich školských podmienkach. Takáto forma praktickej skúšky je na našej veľmi vítaná, pretože všetky výstupy, hlavne modely naša škola ďalej využíva vo vyučovacom procese.

     V záverečnej fáze študenti absolvovali ústnu formu maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka a zároveň, pre nás z hľadiska odbornosti, významnú teoretickú časť odbornej zložky a to v termíne od 23.5. do 24.5.2016. Teoretická časť odbornej zložky obsahovala skupinu otázok, ktoré boli tvorené technickými, všeobecnovzdelávacími a ekonomickými predmetmi ako mechanizácia, pestovanie rastlín, chov hospodárskych zvierat, chémia, odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, technológie bioenergetiky a ekonomika. Celkovo bolo k losovaniu pripravených 25 okruhov, kde každý okruh obsahoval 5 až 6 otázok zo spomenutých predmetov.

     Týmto by som chcel našim študentom pogratulovať k úspešnému zvládnutiu maturitných skúšok a do profesijného ako aj osobného života im popriať veľa úspechov.

     Zároveň nás veľmi teší, že študijný odbor Bioenergetika prešiel z experimentálnej formy do riadnej formy štúdia, čím sa odbor stal overeným odborom. Po ukončení štúdia minuloročných štvrtákov hrozilo, že odbor bude vyradený zo siete škôl. Po rokovaniach s odbornými garantmi na MŠVVŠ bol našťastie študijný odbor Bioenergetika  ponechaný v sieti škôl.

     Veľmi potešujúcim faktom je aj to, že sa nám v školskom roku 2016/2017 podarilo otvoriť jednu triedu mladých bioenergetikov, čím môže naša škola pokračovať v tradícii študijného odboru Bioenergetika.

Ing. Peter Farkaš
stredoškolský učiteľ,
člen predstavenstva
združenia Agrobioenergia

Na exkurzii v Biolife Galanta

Písomné maturity zo všeobecnovzdelávacích predmetov

Pred zahájením praktickej časti maturitnej skúšky

…..a počas praktickej časti maturitnej skúšky

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2017. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.