Príhovor

Príhovor

V programovom vyhlásení vlády sa píše, že „v energetickej politike ako súčasti hospodárskej politiky vláda považuje za svoj cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky všetkých druhov energie. V riešeniach energetickej bezpečnosti bude kladený dôraz na udržanie vyváženého energetického mixu a zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie. V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízko uhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia“.  Vláda teda počíta s využívaním domácich zdrojov energie a v tom sú teda aj obnoviteľné zdroje energie. A je to správne vyhlásenie, veď napriek tomu, že Slovensko má značné kapacity vo vodných elektrárňach, ešte stále sú tu možnosti na využitie malých tokov a potokov, aby sa mohli budovať aj malé vodné elektrárne. Podobne je to aj s fotovoltaikou, aj keď veľké plochy fotovoltaických elektrární na poľnohospodárskej pôde pôsobia často odpudzujúco, ešte stále sú technické možnosti na inštaláciu fotovoltaických panelov na strechy výrobných hál, skladovacích priestorov ale aj rodinných domov. Vo vyspelých krajinách tvoria fotovoltaické panely aj napríklad protihlukové bariéry diaľničných úsekov alebo celé fasády stien verejných budov. Veterná energetika na Slovensku je prakticky v začiatkoch a pri pohľade na prihraničné oblasti susedných štátov nikto neverí, že naše vetry dujú slabšie ako tie susedné.

            V časti vládneho vyhlásenia týkajúceho sa pôdohospodárskej politiky „vláda podporí využitie obnoviteľných zdrojov energií na vidieku“. V rezorte, ktorý produkuje poľnohospodársku a lesnú biomasu, následne po spracovaní prvovýrobných produktov aj odpady zo spracovateľských prevádzok, výrobní potravín, veľkoobchodných reťazcov.  reštaurácií, jedální a celého radu ďalších odvetví priemyslu až po biologicky rozložiteľný komunálny odpad, je táto podpora v maximálnej miere potrebná. Pretože, nehovoríme o niekoľko kilogramoch, ani o niekoľkých tonách ale v odvetví chovu hospodárskych  zvierat sa aj pri súčasnom  početnom stave zvierat vyprodukuje   ročne okolo 10 miliónov ton maštaľného hnoja, hnojovice a exkrementov. Drevná biomasa na energetické využitie predstavuje ročne potenciál okolo 4 miliónov ton drevnej hmoty. Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku predstavuje ročne hodnotu až 1,8 miliónov ton, z čoho takmer 50 % je biologicky rozložiteľný odpad. Všetky tieto druhy biomasy, hmoty, ktorá vzniká ako nevyhnutný produkt pri poľnohospodárskej, lesnej a spracovateľskej činnosti ako aj pri samotnej existencii života v mestách a  na vidieku, sú v určitom štádiu svojho kolobehu odpadom. Odpadom so všetkými negatívnymi dopadmi na okolitú prírodu, či už sa jedná o znečistenie ovzdušia, spodných vôd alebo obyčajného znečistenia prírody a krajiny. Tieto negatívne dopady môžu mať dlhodobé, celospoločenské následky.

Rozmach budovania bioplynových staníc na Slovensku v uplynulých rokoch umožnila nedokonalá legislatíva, keď v záujme dosahovania rýchlej návratnosti investície sa budovali BPS takmer výlučne na spracovanie kukuričnej siláže. Dnes, keď sa zdá, že každoročná produkcia kukuričnej siláže je na viac ako 50% vyčerpaná, by bolo dobré vrátiť sa do štádia, keď sme sa zaoberali otázkou ako pomôcť poľnohospodárstvu znižovať výrobné náklady. A to využitím tých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa v poľnohospodárstve každoročne produkujú, predovšetkým poľnohospodárskej biomasy. Ale bez podpory štátu formou podpornej legislatívy to nepôjde.

Poľnohospodári, farmári i obyčajní súkromní roľníci sú od prírody optimisti, inak by sa nemohli poľnohospodárstvu venovať. A preto veria, že v nadchádzajúcom období, keď je v legislatívnom pláne príprava novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, v znení neskorších predpisov, budú ich požiadavky akceptované.

Ing. František Zacharda, CSc.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenerfia číslo 1/2016. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.