Reklama – Plazmové technológie spracovania a zhodnocovania odpadov používané vo vyspelých krajinách

image001

image002
Plazmové technológie
spracovania a zhodnocovania
odpadov používané
vo vyspelých krajinách

 

http://www.silvergas.sk/technologia.html

Základné informácie o technológii:

Základom plazmového splyňovania odpadu je plazmový oblúk, v ktorom sa plazmový plyn (argón, dusík, vzduch a pod.) prechádzajúci horákom v elektrickom poli vysokej intenzity transformuje na plazmu s teplotou niekoľko tisíc stupňov Celzia.

Jedným z produktov je vysokohorľavý plyn obsahujúci hlavne vodík a oxid uhoľnatý s malým obsahom oxidu síričitého a vodnej pary. Vysokohorľavý plyn, bez dioxínov, furánov a NOx-ov, ktorý sa svojím zložením podobá reformovanému plynu, v minulosti vyrábaného v plynárňach, má 1/4 až 1/3 výhrevnosti zemného plynu a je ho možné využiť ako palivo v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla alebo pri výrobe tepla v klasických kotolniach.  Nesplynené inertné zložky odpadu sa roztavia a vytvoria na dne plazmového reaktora dve nemiešateľné kvapalné fázy – trosku a kov.

Chemické zloženie trosky a kovu, ktorých objem nepresahuje 2 hm.% pôvodného objemu odpadu závisí od zloženia odpadu. Zachytené úlety a vyredukovaný kov je možné využiť ako druhotnú surovinu pri výrobe kovov a inertnú ekologicky nezávadnú trosku je možné využiť v stavebníctve. Vo väčšine prípadov ide o BEZODPADOVÚ TECHNOLÓGIU.

Možnosti použitia technológie

  • kaly z čističiek odpadových vôd (ČOV)
  • komunálny odpad
  • elektro odpad
  • nemocničný odpad

Technologická schéma tavenia a splynovania komunálneho odpadu
image003

Zloženie komunálneho odpadu
image004

Referencie

SAFINA, a.s. Česká republika

Plazmová technológia na recykláciu použitých priemyselných katalyzátorov od roku 2008. Technológia šetrná k životnému prostrediu, niekoľkonásobne nižšie emisné limity ako požaduje súčasná legislatíva EÚ www.safina.cz.

Eko Hybres, Sp. z. oo, POĽSKO    image005image005image005

• Cvičná a laboratórna plazmová technológia , ktorá v tom čase slúžila na zaškolenie obsluhy pece s vyššou kapacitou
• Plazmová technológia na recykláciu elektro odpadu
• Novopostavený závod na likvidáciu elektro šrotu využívajúci našu plazmovú technologiu o príkone 240 kw

Ocenenie Poľskou agentúrou pre rozvoj podnikania:
1 . Miesto – , v kategórii Inovatívny projekt- „Vývoj a implementácia inovačné technológie„

Kontakt:

Duklianska 21
085 01 Bardejov
slovenská republika
image006 plazgaz@gmail.com

Komentáre sú uzavreté.