Riešenie cezhraničného projektu pomôže poľnohospodárom, malým podnikateľom aj obciam / Addressing cross-border projects will help farmers, small businesses and municipalities.

Ing. Štefan Pepich, PhD.,

 NPPC TSÚP Rovinka 

Utilization of waste generated in the region associated with its energy use is consistent with the effort to solve the problem of waste management at the regional level. The project aims to develop a continuous combined shredding-mixing-dispensing device and the development of a pyrolysis reactor, which as a whole is able to process and utilize both communal and agricultural and also forestry waste all at once. The joint work will then be used in both countries.

Zužitkovanie odpadov vznikajúcich v regióne spojené s ich energetickým využitím je v súlade so snahou vyriešiť problém nakladania s odpadom, na regionálnej úrovni. Cieľom projektu je vývoj kontinuálneho kombinovaného drviaco-miešaco- dávkovacieho zariadenia a vývoj pyrolýzneho reaktora, ktorý ako celok dokáže spracovať a  zužitkovať naraz komunálny aj poľnohospodársky rastlinný a lesnícky odpad. Spoločné dielo potom bude možné využiť v obidvoch krajinách.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v plnej miere rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj. Hlavne využívanie biomasy, ako najperspektívnejšieho druhu OZE, prispieva nielen k znižovaniu tvorby skleníkových plynov ale má pozitívny vplyv aj na ďalšie oblasti života obyvateľstva. Prispieva k tvorbe nových pracovných miest, zabezpečuje kapitálové zhodnotenie vložených prostriedkov na území štátu kde sa dopestuje, kladne ovplyvňuje obchodnú bilanciu štátu, prispieva k regionálnemu rozvoju nakoľko biomasa je rovnomerne rozložená po celom území Európy.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.