Stanovenie vplyvu druhu dendromasy na produkciu tuhých znečisťujúcich látok / Determination of the effect of woody biomass on the production of the particulates

Radovan Nosek, Michal Holubčík

Ing. Radovan Nosek, PhD., radovan.nosek@fstroj.uniza.sk
Ing. Michal Holubčík, michal.holubcik@fstroj.uniza.sk
Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421 41 513 2851

Abstrakt:

V procese spaľovania fosílnych ale aj obnoviteľných palív vznikajú znečisťujúce látky, ktoré  sú vypúšťané do ovzdušia a majú negatívny dopad na ľudské zdravie, zdravie zvierat, klimatické podmienky Zeme a životné prostredie. Medzi základné a najviac sledované znečisťujúce látky patria: tuhé znečisťujúce častice, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxid siričitý. V príspevku sú analyzované rôzne druhy dendromasy a tvorba tuhých znečisťujúcich látok počas ich spaľovania. V závere článku je vyhodnotený vplyv vybraných druhov dendromasy na emisné parametre zdroja tepla. 

Abstract :

In the process of burning fossil fuels, as well as renewable fuels, pollutants that are emitted into the air and have a negative impact on human health, animal health, the Earth’s climate and environment are created. The basic and most monitored pollutants include: particulate matter, carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide. The article analyzes different types of woody biomass and the production of solid pollutants during their combustion. At the end of the article, there is an evaluation of the impact of selected species of woody biomass on the emission parameters of the heat source.

1        úvod

Energia je potrebná pre množstvo procesov, ktoré prebiehajú v našom okolí. Zároveň je veľmi vplyvným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozvoj spoločnosti. Keďže SR je členom EÚ, môžeme predpokladať, že cieľom je zvyšovať záujem o výrobu energie s takou produkciou emisii, ktorá bude mať minimálny dopad na životné prostredie.

Pri spaľovaní tuhých palív sú produkované plynné aj tuhé znečisťujúce látky o rôznych koncentráciách. V záujme je znižovať množstvo týchto látok na prijateľnú úroveň. Dlhodobým získavaním imisných dát v oblastiach, ktoré sú znečisťované z veľkých priemyselných zdrojov, je zistené, že v priebehu vykurovacej sezóny došlo k nárastu koncentrácie látok, ktoré sa podieľajú na zmenách v ovzduší. Na tejto skutočnosti sa podieľajú malé spaľovacie zariadenia v obytných domoch, v ktorých sú spaľované rôzne druhy tuhého paliva.

Z kúrenísk spaľovacích zariadení sú prúdom spalín odnášané pevné častice a v súčasnosti sú jednou z najsledovanejších emisií. Tuhé znečisťujúce látky pozostávajú zo sadze, anorganických látok (popolček) a organických látok (neprchavá horľavina). TZL sú do spalín importované popolčekom, neprchavou horľavinou a sadzami. Popolček predstavuje jemné frakcie anorganického podielu paliva (popola) strhávané prúdom spalín z priestoru kúreniska.

Každý druh dreva na spaľovanie má odlišné zloženie a vlastnosti ako je výhrevnosť, teplota taviteľnosti popola a pod. čo značne vplýva na produkciu tuhých látok. V tejto práci boli urobené experimentálne merania, zamerané na produkciu TZL počas  spaľovanie rôznych druhov drevnej biomasy v malom zdroji tepla.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.