Súčasné trendy vzdelávania v študijnom odbore bioenergetika / Current educational trends in the bioenergy study program

Spojená škola Ivanka pri Dunaji org. zložka SOŠ Bernolákovo
Ing. Peter Farkaš

Abstract:

Section 4246 6 Bioenergetics responds to the trends in the development of bioenergy in the field of processing and utilization of biomass and even the use of alternative sources. The areas targeted for landfills and biowaste processing are an integral part of the study program, active cultivation of bioenergetic plants with the aim of bioenergetics, taking into account the need to protect the environment in terms of the issues of global warming. Graduates are able to apply acquired knowledge and skills in the public and private sectors. Education provided by the Department of Bioenergy has a general and a professional component.
The study program is currently an experimental program, which was approved by the Ministry of Education of the Slovak Republic on 19. May 2009, for the experimental verification with effect from 1. September 2009, starting with first grade. This study program will be properly included in the school network in the next school year 2015/2016.
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji org. component Secondary Vocational School J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo started the verification process in the academic year 2011/2012, when we managed to open the first year. The first beginnings of the formation of the study program were difficult due to the fact that all the educational programs, curriculum, graduate profile and objectives of the study program had to be created taking into account the needs of practice in the field of bioenergetics of our energetic management. Therefore, our school had to and still has to cooperate with institutions aimed for the area of bioenergy such as association Agrobioenergia, Testing and Research Institute of Agriculture, State Institute of Vocational Education and Agroinstitute Nitra.

Abstrakt:

image002Odbor 4246 6 Bioenergetika reaguje na trendy v oblasti rozvoja bioenergetiky v spracovaní a využití biomasy a aj pri využití alternatívnych zdrojov. Neoddeliteľnou súčasťou študijného odboru sú aj oblasti zamerané na skládkovanie a spracovanie bioodpadov, aktívne pestovanie plodín s bioenergetickým cieľom, s prihliadnutím na potreby ochrany životného prostredia v dobe riešenia problematiky globálneho otepľovania. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore. Vzdelanie, ktoré poskytuje odbor Bioenergetika má všeobecnú a odbornú zložku.
V súčasnosti je tento odbor zatiaľ experimentálny študijný odbor, ktorý bol schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 19. mája 2009, na pokusné overovanie s platnosťou od 1. septembra 2009 začínajúc 1. ročníkom. V nasledujúcom školskom roku 2015/2016 bude študijný odbor riadne zaradený do siete škôl.
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji org. zložka Stredná odborná škola
J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo začala s overovaním odboru v školskom roku 2011/2012, kedy sa nám podarilo otvoriť aj prvý ročník. Prvé začiatky formovania študijného odboru boli ťažké, vzhľadom k tomu, že sa museli vypracovať vzdelávacie programy, učebný plán, profil absolventa a ciele študijného odboru s prihliadnutím na potreby praxe v oblasti bioenergetiky nášho energetického hospodárstva. Preto naša škola musela a aj musí spolupracovať s inštitúciami zameranými pre oblasť bioenergetiky akými sú združenie Agrobioenergia, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Agroinštitút Nitra.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.