Tlačová správa – Nový medzinárodný projekt „TREC-Danube“

Viac ako 14 sietí obnoviteľnej energie naprieč dunajským regiónom spustilo európsky sieťový projekt s cieľom spolupráce v rámci programu Horizont 2020. Leipzig’s Renewable Energy Network NEU e.V. (lipská sieť obnoviteľných zdrojov energie NEU e.V.) je prepojenie so sieťami, prípadne podobnými inštitúciami zo Slovenska, Rumunska, Bulharska, Bosny, Srbska, Maďarska, Moldavska a Ukrajiny so zameraním na bioenergie a ďalšie obnoviteľné zdroje energie. Aktivity sú zamerané na Európsku nadnárodnú skupinu pre obnoviteľné zdroje energie, v skratke “TREC”, prepájajúcu dunajský región, ktorá zahŕňa aj Nemecko. Celkový cieľ je vytvoriť silnú a plodnú spoluprácu medzi regionálnymi sieťami. Ich členovia, hlavne malé a stredné firmy, výskumné a vývojové organizácie a univerzity, ale tiež regionálna administratíva, by mali mať prospech z lepších podnikateľských a projektových príležitostí na medzinárodných trhoch.
10. a 11. septembra sa uskutoční prvé medzinárodné stretnutie TREC-Danube v Lipsku. Predstavia sa regionálne siete a skupiny, ukážu svoje kompetencie a predstavia svojich kľúčových partnerov. Bude sa diskutovať o prvých spoločných projektoch, akými sú napríklad spoločné návrhy pre Európsky výskumný program “Horizont 2020″.Projekt je financovaný nemeckým ministerstvom školstva a výskumu (BMBF). Je koordinovaný nemeckým výskumným centrom pre bioenergiu – Deutsches Biomasseforschungszentrum GmbH (DBFZ). Prvá fáza projektu sa bude realizovať až do konca mája 2015 v úzkej spolupráci s Fraunhofer Moez (so zameraním na inovačné procesy) a Netzwerk Energie&Umwelt e.V. (lipská skupina obnoviteľných zdrojov energie a technológií v oblasti životného prostredia), a bude pokračovať keď budú zahájené prvé spoločné projekty.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.trec-network.eu.

Originál v anglickom jazyku 

New Internationalisation Project „TREC-Danube“
Over 14 renewable energy networks across the Danube region started a European networking project in order to cooperate in the Horizon 2020 framework.
Leipzig’s Renewable Energy Network NEU e.V. is linking up with networks from Slovakia, Romania, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Hungary, Moldavia and the Ukraine with a focus on bioenergy and other renewables. The activities are aiming at a European Transnational Renewable Energy Cluster – in short “TREC” interlinking the Danube Region which includes Germany. The overall goal is to build up a strong and fruitful cooperation between the regional networks. Their members, especially small and medium sized companies, R&D-organisations and Universities but also regional administration shall benefit from better business and project opportunities on international markets.
On 10th and 11th of September the first international workshop of TREC-Danube will take Place in Leipzig. The regional networks and clusters will introduce themselves, show their competencies and present their key players. Also first cooperation projects shall be discussed as for example joint proposals for European Research Program “Horizon 2020”.
The project is funded by German Ministry of Education and Research (BMBF). It is coordinated by Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) the German research center for bioenergy. In close cooperation with Fraunhofer MOEZ (focusing on innovation processes) and Netzwerk Energie & Umwelt e.V. (Leipzig’s cluster of renewable energy and environmental technology) the project will take place in a first stage until end of May 2015 and will be prolonged, when first cooperation projects are started.
You can find more information on the project’s website www.trec-network.eu.

 

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.