Tlačová správa / Press Release

Leipzig, 20th May 2015  International renewable energy network TREC picks up pace Fourteen networks from eight countries form the international network “TREC-network.eu”. On 19th May 2015, the  partners from Central and South Eastern Europe  signed  a  substantial cooperation  agreement in Leipzig. The “Memorandum of Understanding” has now put the established cooperation between the network members on a written basis and therefore marks a milestone on the way to an institutionalised meta-network. Main goals of the TREC project are the preparation and implementation of European projects within the scope of the “Horizon 2020” Framework Programme as well as the initiation of business relations and the opening up of new markets.

Besides partners from Serbia, Bosnia, Hungary, the Czech Republic and the Slovak Republic, the network also comprises Ukrainian, Moldovan, Romanian and Bulgarian associates. Concrete projects have already been arranged with partners from Kiev and Lviv. During further travels and visits of the partners, new relationships will be built up and projects in the field of solar energy, biomass and wind energy will be developed. The project TREC-Danube was started in June last year and has already submitted applications for public funds in the field of energy storage and flexibilisation of biogas plants.

The project shall be extended. New topics for the next project year are the creation of value in the bio-based economy, transfer of knowledge and technology, new mobility concepts and solutions for urgent waste and wastewater issues.

Contact:
TREC Network EU
Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
Martin-Luther-Ring 4-6
c/o Amt für Wirtschaftsförderung
04109 Leipzig

image001
© Björn Schinkel (DBFZ)

Tlačová správa

Medzinárodná sieť obnoviteľných zdrojov energie TREC zvýši tempo

Štrnásť inštitúcií z ôsmich krajín zo strednej a juhovýchodnej Európy, ktorí sú členmi a partnermi v rámci medzinárodnej siete “TREC-network.eu”, podpísali 19. mája 2015  v Lipsku základnú dohodu o spolupráci. “Memorandum o Porozumení” sa stalo nadviazaním spolupráce medzi členmi siete na písomnej báze, a rovnako aj míľnikom  na ceste k inštitucionalizovanej meta-sieti. Hlavnými cielmi TREC projektu  je príprava a realizácia európskych  projektov v rámci rámcového programu “Horizont 2020″, ako aj začiatok obchodných vzťahov a otváranie nových  trhov.
Okrem partnerov zo Srbska, Bosny, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej
Republiky, sieť zahŕňa aj členov z Ukrainy, Moldavska, Rumunska a Bulharska . Konkrétne projekty už boli dohodnuté s partnermi z Kyjeva a Lvivu.
Počas ďalších ciest a návštev partnerov, budú  nadväzované nové vzťahy  a budú  pripravované nové  projekty v oblasti solárnej energie, biomasy a veternej energie.
Projekt TREC sa začal v júni minulého roka a už boli predložené
žiadosti o verejné prostriedky v oblasti skladovania energie a flexibilizácie bioply- nových staníc.

Projekt by mal byť predĺžený. Nové témy pre budúci rok projektu  sú základom  pre  vytvorenie hodnôt v biohospodárstve, pre  prenos poznatkov a technológií, nové koncepty mobility a návrhy projektov pre  bezodkladné riešenia otázok v oblasti  odpadov a odpadových vôd .

Kontakt:

TREC Network EU
Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
Martin-Luther-Ring 4-6
c/o Amt für Wirtschaftsförderung
04109 Leipzig

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.