Úvodník

10 rokov Agrobioenergie

Pred desiatimi rokmi 24. novembra  sa uskutočnilo prvé zasadnutie zakladajúcich členov združenia, ktoré sme nazvali Agrobioenergia. Pôvod názvu je v premene poľnohospodárskej biomasy na energiu. Programové zameranie bolo v poskytovaní technickej pomoci, poradenstva, v šírení poznatkov z oblasti energetického využívania poľnohospodárskej biomasy, v podpore  vzdelávania, poskytovania informácií, vydávania publikácií a v organizovaní odborných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť. Dôležitou činnosťou bola spolupráca s orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré navrhujú a schvaľujú príslušné legislatívne, právne a technické normy a nariadenia a napomáhať poradenskou činnosťou pri ich tvorbe a aplikácii. Po dobu našej činnosti sme zorganizovali množstvo akcií, ktoré oslovili záujemcov o problematiku energetického využívania poľnohospodárskej biomasy. Základom pre organizovanie odborných podujatí je členstvo v združení takých organizácií a firiem, ktoré predstavujú popredné vedecké, výskumné a odborné pracoviská v danom odbore.  Medzi ne patria Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke, (dnes pod názvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky), ako zakladajúci člen združenia, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v zastúpení Technickou fakultou a Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja, DANAGRA, s.r.o. Bratislava, ELTECO a.s. Žilina, RUDOS Ružomberok, s.r.o., MENERT s.r.o. Šaľa, UNITECH BJ s.r.o. Bardejov a QEL s.r.o. Bardejov.  Členskú základňu dopĺňajú poľnohospodárske podniky  PD Lieskovec, RaVOD Pata, PD Blatné, PD Pokrok Ostrov, PD Hlohovec, ORAGRO s.r.o., Oravské Veselé, KWS Semená s.r.o., Bratislava  a poľnohospodárske stredné školy v Ivanke pri Dunaji a v Topoľčanoch. Napriek malému jubileu, nechceme hovoriť o tom, čo sa podarilo urobiť ale trápi nás najmä to, čo sa nám nepodarilo. Nebolo našim cieľom energeticky využívať iba biomasu, ktorá sa dopestuje na ornej pôde, či už sa jedná o slamu husto siatych obilnín alebo kukuricu pestovanú na siláž, ale  žiaľ vývoj v podnikateľskom prostredí a pri súčasnej legislatíve rozhodol inak. Napriek tomu sme zaregistrovali aj pozitívne riešenia   zariadení na energetické využívanie biomasy, ktoré využívajú predovšetkým odpadové druhy biomasy, ktoré vždy robili poľnohospodárom starosti. Predovšetkým sa jedná o biomasu živočíšneho pôvodu, rastlinnú biomasu z nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy alebo odpadovú biomasu z prostredia poľnohospodárskych fariem.

Budúcnosť energetického využívania poľnohospodárskej biomasy (ale aj biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) v perspektíve najbližších rokov nie je ružová. Pripravujú sa nové prísnejšie smernice o nakladaní s vedľajšími živočíšnymi odpadmi z dôvodu znižovania emisií amoniaku a metánu do ovzdušia, v legislatíve sú prijaté nové prísnejšie zásady poskytovania podpory pre OZE a výroba elektriny z bioplynky bude limitovaná len pre vlastnú spotrebu (podľa výzvy z PRV).  Bude zaujímavé sledovať, ako sa podarí zosúladiť požiadavky legislatívy o podpore OZE s  požiadavkami rezortu (a spoločnosti) k zvýšeniu sebestačnosti SR v produkcii živočíšnych výrobkov, najmä  mäsa a mlieka, k nárastu stavov hospodárskych zvierat, tak ako sa uvádza v Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020.

Ing. František Zacharda, CSc

Prezident združenia Agrobioenergia

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.