Výber článkov po rok 2012

Tu nájdete výber článkov za rok 2012. Všetky články sú vo formáte PDF.

Analýza energetických parametrov plodín vhodných pre nepotravové účely (57kB)

Ing. Karol Porvaz,PhD.


BIOETANOL – výroba a súvislosti (0,4MB)

Ing. Julius Forsthoffer, PhD.


Biomasa repky a jej využitie na výrobu tepla (43kB)

Ing. Gabriela Šrojtová


Bioplyn z trávnej a ďatelinovej biomasy (0,3MB)

Doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.Ing. Marian Kunský


Bioplynová stanica na spracovanie cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín (0,6MB)

Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.Ing. Andrej KalinaIng. Štefan Štifner, CSc.


Energia z konopy siatej (0,1MB)

JUDr. Vladimír Zemko


Kŕmny štiavec – plodina pre energetické účely (1,0MB)

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.


Láskavec ako významná energetická plodina (0,5MB)

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.Ing. Stanislav Králik


Mapovanie možností využívania biomasy v podmienkach SR (0,8MB)

Pavol FinduraJuraj MagaLadislav Nozdrovický


Normalizácia palív z biomasy (0,3MB)

Ing. Mariana Čeppanová


Poľnohospodársky výskum v energetickom programe (2,3MB)

Ing. Ján DanielIng. Jozef Habovštiak, CSc.


Poľnohospodárska biomasa z pohľadu regionálnej bioenergetiky (89kB)

Ing. Štefan Pepich, PhD.


Použitie konského hnoja k produkcii bioplynu (0,3MB)

Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.Ladislav Košík


Repkový olej – ekologický produkt využívaný na výrobu MERO (79kB)

Ing. Gabriela Šrojtová


Riešenie energetickej sebestačnosti poľnohospodárskej farmy (54kB)

Ing. František Zacharda, CSc.


Sušenie slamou (0,2MB)

Ing. Ľubomír Ceplák


Teploty taviteľnosti popola slamy (1,4MB)

Ing. Štefan Pepich, PhD.


Trvalé trávne porasty zdroj obnoviteľnej energie (42kB)

Ing. Norbert Britaňák


Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106Centrum pre poľnohospodársku biomasu (37kB)

Ing. František Zacharda, CSc.


Výhody a nevýhody tuhých ušľachtilých biopalív (0,8MB)

Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Využitie energie z biomasy (0,2MB)

Doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.


Využitie repy cukrovej na výrobu bioetanolu (0,1MB)

Ing. Štefan Žák, CSc.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.