Výskum alternatívnych vstupných surovín pre bioplynové stanice

Research into alternative input materials for biogas plants

Ján Gaduš – Tomáš Giertl

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kontakt: Jan.Gadus@uniag.sk

Renewable energy sources (RES) regarding to the possibility to predict fairly precisely their production, in addition to environmental benefits, they increase the self-sufficiency and hence the energy security of the country. Therefore, increasing the share of RES in energy consumption is one of the priorities, declared in the new version of ” Slovak Energy Policy ” adopted by the Government in October 2014. The greatest energy potential of RES in Slovakia has the biomass with the theoretical potential of 120 PJ. Biomass thus represents an important potential for the development of regional and local economy.Slovakia has undertaken to increase the use of renewable energy in proportion to the gross final energy consumption from 6.7% in 2005 to 14% in 2020. Expected total RES consumption to be achieved in 2020 is approximately 80 PJ. In 2012, the consumption of RES was 50 PJ, which represents 11 % of gross final energy consumption.The basic document in relation to the objective of 14% of the National Action Plan for renewable energy sources approved by the Government on 6. October 2010 by the Government Resolution no. 677/2010. This document assumes to reach 15.3% utilization of renewable sources in proportion to the gross final energy consumption in 2020.Among other things, these strategic government documents also talk about increasing the production of biogas as a perspective energy carrier.

Úvod

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) vzhľadom na možnosť predikovať pomerne exaktne ich produkciu, okrem environmentálneho prínosu, zvyšujú aj sebestačnosť a tým aj energetickú bezpečnosť krajiny. Preto zvyšovanie podielu OZE na spotrebe energie je jednou z priorít, deklarovaných aj v novom znení „Energetickej politiky Slovenskej republiky“, prijatých vládou v októbri 2014.Najväčší energetický potenciál z OZE na Slovensku má biomasa s teoretickým potenciálom 120 PJ. Biomasa predstavuje tak aj dôležitý potenciál pre rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky.

SR sa zaviazala zvýšiť využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020.  Očakávaná celková spotreba OZE, ktorá sa má dosiahnuť v roku  2020, je  približne 80 PJ. Pre rok 2012 bola spotreba OZE na úrovni 50 PJ, čo predstavovalo 11 % z hrubej konečnej energetickej spotreby.

Základným dokumentom vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa 14 % je Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý vláda SR schválila dňa 6. októbra 2010 uznesením vlády SR č. 677/2010. Tento dokument predpokladá dosiahnuť 15,3 % využitie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020.

Okrem iného sa v týchto strategických vládnych dokumentoch hovorí aj o zvyšovaní výroby bioplynu ako perspektívneho energonosiča.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.