Výskumné centrum potenciálu biomasy

Ing. Kristína Muráňová, PhD.

NPPC TSÚP Rovinka

 

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) so sídlom v Rovinke je výskumné pracovisko rezortu pôdohospodárstva SR a je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). TSÚP NPPC sa zaoberá riešením rezortných úloh ministerstva pôdohospodárstva. Jeho hlavnou činnosťou je skúšanie, certifikácia a posudzovanie zhody určených výrobkov, strojov, zariadení a technologických liniek používaných v agrosektore, vedecko-výskumná činnosť v oblasti poľnohospodárskych strojov, technologických liniek a alternatívnej energetiky so zameraním na poľnohospodársku biomasu. 

Prioritou výskumných aktivít TSÚP je energetické využívanie poľnohospodárskej biomasy. Potreba intenzívnejšieho výskumu v tejto oblasti vychádza z požiadaviek EÚ v oblasti spotreby energie a výskumu a inovácií v agrosektore. Európa 2020 ako hlavný strategický dokument v oblasti inovácií bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky v júni2010. Hlavné myšlienky Agendy 2020 boli transponované do Národného programu reforiem 2011-2014, ktorý schválila vláda v apríli 2011. Národný program reforiem ukladá záväzok Slovenskej republike zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe na 14% do roku 2020. Cieľ bol stanovený v súlade so smernicou č.2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V súlade s touto smernicou vláda SR v októbri 2010 schválila Národný akčný plán pre obnoviteľnú energiu. Akčný plán identifikoval rezervy vo využívaní biomasy ako hodnotnej energetickej alternatívy k fosílnym palivám a vyzval k vyššiemu využitiu biomasy nielen na výrobu tepla, kde sa jej využitie za posledné roky podstatne zvýšilo, ale tiež ako vhodný zdroj na výrobu elektriny.

Projekt Výskumné centrum potenciálu biomasy

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke už roky rieši výskumné úlohy z oblasti energetického využívania poľnohospodárskej biomasy. Výsledky výskumu využíva aj na vypracovávanie koncepčných materiálov pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a vládu SR. V rámci výskumných úloh bol stanovený aj energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy na Slovensku podľa jednotlivých krajov a regiónov. Vzhľadom ku skutočnosti, že poľnohospodárska biomasa v podmienkach Slovenskej republiky má energetický potenciál vyšší ako je 13 % celkovej energetickej bilancie štátu a jej skutočné využitie nie je ani vo výške 3 %, je biomasa najperspektívnejší obnoviteľný zdroj energie v SR.

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v snahe spolupodieľať sa na plnení záväzkov SR voči EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, sa v minulom roku zapojil do programu „Zelené inovácie v priemysle“ a pripravil návrh projektu na zriadenie špičkového výskumného centra potenciálu biomasy. Projekt č. GIIPP001 „Výskumné centrum potenciálu biomasy“ bol schválený v auguste 2015, pričom predpokladaný termín ukončenia projektu je apríl 2017.

image001
Bioplynové laboratórium na nórskej univerzite v Ås

 

Projekt za 2,5 mil. EUR je realizovaný v spolupráci s nórskymi výskumnými inštitúciami a je financovaný z nórskych grandov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Cieľom nórskych grantov je kooperácia a výmena poznatkov takým spôsobom, aby bola spolupráca prospešná pre obidve strany. Jedinečnosť slovensko-nórskej projektovej spolupráce spočíva v transfere nórskych technológií a poznatkov na Slovensko. Konkrétne sa jedná o inštaláciu dvoch moderných laboratórií na spracovanie biomasy a prenosu dvoch bioplynových reaktorov vyvinutých v Nórsku na Slovensko.

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja využívania biomasy na Slovensku, zvýšenie podielu inovačných technológií a osvety prevádzkovateľov zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ako aj tvorba nových zelených pracovných miest. Keďže sa jedná o medzisektorový projekt, na ktorého realizácii sa podieľajú silní partneri, má potenciál osloviť širšiu skupinu záujemcov o jeho výsledky.

Slovensko-nórska projektová spolupráca prebieha na úrovni nórskych expertov z nórskej univerzity Norwegian University of Life Sciences (NMBU), odborníkov na OZE z nórskych inštitúcií Stiftelsen Tel- Tek a Antec Biogas a slovenských výskumných pracovníkov z TSÚP Rovinka, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) a združenia Biomasa z Kysuckého Lieskovca.

Fázy projektu

Projekt sa aktuálne nachádza v počiatočných fázach svojej realizácie, kedy prebiehajú obstarávacie procesy na prístrojové vybavenie laboratórií a príprava priestorov pre inštaláciu a sprevádzkovanie inovatívnej nórskej technológie bioplynových reaktorov. Výsledkom prípravnej fázy bude zriadenie špičkového laboratória zameraného na prípravu, výrobu a analýzy pevných palív z biomasy, bioplynového laboratória a kotla na spaľovanie peliet z biomasy v priestoroch TSÚP. Unikátnou technológiou sú bioplynové reaktory. Konkrétne sa jedná o biofilmový reaktor, ktorý testuje nórska firma Antec Biogas a bude inštalovaný v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Koliňanoch a doplní jestvujúcu bioplynovú stanicu a výskumné centrum. Druhý biofilmový reaktor bude mať prevádzkový charakter a pridruží sa k už v súčasnosti funkčnej bioplynovej stanici v RD v Budči. Reaktor bude inštalovaný v oblasti Budče zámerne, keďže sa umožní jeho testovanie v prevádzkových podmienkach, a zároveň bude slúžiť ako demonštračno – edukačné stredisko. Druhým typom bioplynového reaktora je granulový reaktor, ktorého dodávateľom je nórska firma Tel-Tek, a ktorý bude súčasťou bioplynového laboratória v priestoroch TSÚP.

image003
Prehliadka bioplynovej stanice v Budči nórskymi partnermi projektu

      Začiatkom apríla 2016 zorganizoval Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky úvodnú konferenciu k projektu Výskumného centra potenciálu biomasy s cieľom predstavenia projektu širokej odbornej aj laickej verejnosti. Konferencia sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva. Vo svojich úvodných príspevkoch načrtli prednášajúci základné charakteristiky projektu a v jednotlivých prednáškach boli predstavené detaily týkajúce sa cieľov, spôsobu realizácie a výstupov projektu. Medzi pozvanými účastníkmi konferencie boli zástupcovia štátnych orgánov SR a Nórskeho kráľovstva, predstavitelia samospráv, slovenskí a nórski projektoví partneri, slovenskí aj zahraniční výskumní a odborní pracovníci z agrosektoru.

            Po realizácii projektu bude TSÚP v Rovinke spracovávať v laboratóriu pre pevnú biomasu rôzne druhy  biomasy a vyrábať z nej pelety. Sledovať a vyhodnocovať mechanické, chemické a fyzikálne vlastnosti jednotlivých druhov biomasy a peliet z nej vyrobených ako aj sledovať spaľovanie vyrobených peliet v kotle za súčasného sledovania termických a emisných parametrov. Na základe takto realizovaného výskumu bude pre prax poskytovať údaje o vhodnosti jednotlivých druhov biomasy na jej energetické využitie, ako aj receptúry najvhodnejších kombinácií zmesnej biomasy pre výrobu palív. Pre záujemcov z praxe bude aj naďalej realizovať certifikované analýzy pevnej biomasy a palív z biomasy s možnosťou stanovenia obsahu najrôznejších chemických  prvkov. Zároveň v novo vybudovanom biolynovom laboratóriu bude realizovať analýzy rôznych druhov biomasy vhodnej na fermentáciu v bioplynových staniciach. Bude výskumne sledovať  parametre  vstupného materiálu do bioplynových staníc, ich vlastnosti a vplyv na kvalitu a množstvo produkovaného bioplynu. Pre prax budú výsledkom receptúry na najvhodnejšiu kombináciu vstupnej biomasy do fermentorov bioplynových staníc.

Článok bol napísaný v rámci riešenia projektu: GII PP001s názvom: „Výskumné centrum potenciálu biomasy“
image010 image008 image006

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenerfia číslo 1/2016. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.