Z domova

Suchá fermentácia biomasy

Roľnícke noviny, 30.7.2014 – Biomasa v rôznych alternatívnych usporiadaniach patria medzi obnoviteľné zdroje, transformujúce a využívajúce energiu Slnka. Bioplyn vyrobený z biomasy a vo všeobecnosti všetky bioplynové zariadenia predstavujú energetické zdroje, ktoré výrazne prispievajú aj k ochrane a tvorbe životného prostredia. Bioplynové zariadenia s anaeróbnou fermentáciou vlhkých organických materiálov so zachytávaním vznikajúceho plynu patria medzi tzv. nízkopotenciálne energetické zdroje. Tieto technológie pritom prispievajú k znižovaniu emisií škodlivých plynov z organických odpadov všetkého druhu pri ich súčasnom energetickom zhodnocovaní.  Technológiu “suchej fermentácie” je možné využívať pri energetickom zhodnocovaní biomasy s obsahom suchej hmoty 20 až 60%. V poľnohospodárstve sa zatiaľ využíva iba výnimočne, ale je veľmi perspektívnou technológiou pri takých druhoch biomasy, ktoré nie je možné “klasickou” mokrou cestou jednoducho spracovávať. Optimálny obsah suchej hmoty sa väčšinou pohybuje v závislosti na spracovávanej biomase v rozmedzí 30 až 35%. Technológia tzv. suchej fermentácie umožňuje metanizáciu sypkej biomasy z poľnohospodárstva a komunálnych bioodpadov bez nutnosti zmeny ich konzistencie do kvapalného stavu. Namiesto toho sa substrát vo fermentačnej komore udržuje vo vlhkom stave kropením fermentačným roztokom (perkolátom) cirkulujúcim v uzavretom okruhu. Touto technológiou je možné fermentovať biomasu s obsahom sušiny až 50% ‑ 60% oproti 10% ‑15% pri mokrom spôsobe. Táto metóda sa vyznačuje väčšinou aj diskontinuálnym (dávkovým) spôsobom skvasovania substrátu ‑ to znamená že počas fermentácie sa do fermentora nepridáva čerstvý substrát, ani sa z neho neodoberá, ako je to nutné pri kontinuálnom, mokrom spôsobe. V tom spočíva výrazná prednosť suchej fermentácie čo umožňuje v jednotlivých fermentačných komorách súčasnú fermentáciu rôznych substrátov (napr.1. komora čerstvá tráva, 2. komora komunálny bioodpad, atď.) Počas fermentácie sa z organickej hmoty uvoľňuje bioplyn. Na základe praktických skúseností je možné očakávať dennú produkciu bioplynu cca 2 až 5 krát väčšiu ako je objem základnej fermentovanej hmoty v m3. Vznikajúci bioplyn obsahuje najmä metán (52‑ 75%) a oxid uhličitý (48 ‑ 25 %), ďalej vodu, v malom zastúpení sa vyskytuje aj dusík, vodík a v závislosti na zložení vstupujúcej biomasy aj sírovodík a ďalšie plyny. Pomer metánu k oxidu uhličitému sa teda mení v závislosti od zloženia vstupnej biomasy, ale aj od procesnej teploty. Ako vstupné suroviny pre suchú fermentáciu môžu byť využívané:
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.