Z domova

PRELOMOVÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

TASR – 10.11.2014 –  za významný posun v oblasti ochrany životného prostredia označila mimovládna organizácia Via luris novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Reagovala na iniciatívny návrh ministerstva životného prostredia, ktorý  schválil parlament.  Z pohľadu Via luris prináša novela prelomové zmeny. Jednou z nich je, že záverečné stanovisko, ktoré je výsledkom procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie, prestane mať odporúčací, charakter. Po novom bude záväzné pre ostatné dotknuté úrady.  Pozitívum vidí Via luris i vtom, že sa posilní postavenie občanov pri povoľovaní stavieb, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Tí sa odteraz budú môcť podľa právnika spolupracujúceho s organizáciou Imricha Vozára efektívnejšie domáhať ochrany svojich práv v tejto oblasti. Najnovšie aj žalobou na súde. ,,Sme presvedčení, že najdôležitejšími obhajcami životného prostredia tejto krajiny sú jej obyvatelia, ktorí v tejto krajine žijú a majú ju radi,” vysvetlil Vozár. Verí, že práva, ktoré novela prináša, budú ľuďmi aj aktívne využívané. ,,Pretože iba tak bude naplnený účel zákona, ktorým je lepšia ochrana životného prostredia.”  Via luris v tejto súvislosti podotkla, že výslednú podobu novely pomohli zlepšiť jej pripomienky, ktoré podporila viac ako tisícka občanov. Tu však neuspela úplne. Zákon naďalej nebude riešiť prax, že odborne spôsobilé subjekty, ktoré posudzujú vplyv navrhovaných činností na životné prostredie, platí a vyberá sám investor.  Nedochádza ani k skvalitneniu posudzovania vplyvov na vodné biotopy, čo svojimi pripomienkami navrhovalo vylepšiť Združenie Slatinka. ,,V týchto oblastiach žiadny posun nenastal,” skonštatovala Via luris.  Zákon o EIA na životné prostredie je z pohľadu mimovládnej organizácie kľúčový pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Týka sa posudzovania a následného povoľovania priemyselných prevádzok či iných činností s významným vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie, napríklad elektrární, spaľovní, diaľnic, skládok odpadov, ťažby nerastov, vodných priehrad, či zásahov do chránených území.  Cieľom prijatia novely bolo odvrátiť možné súdne konanie zo strany Európskej komisie (EK). Konanie voči Slovensku hrozí pre nesprávne a neúplné prebratie príslušnej európskej smernice. Rovnako by mohlo byť ohrozené čerpanie eurofondov na projekty z predchádzajúceho a nastávajúceho programového obdobia.  Hlavným nedostatkom, ktorý komisia vyčíta Slovensku, je nedostatočné prepojenie procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami. Vytváral sa tak priestor pre nerešpektovanie výsledku procesu posudzovania vplyvov.  Tento nedostatok novela rieši tým, že po novom bude proces posudzovania vplyvov záväzný. Následné povolenie bude podmienené rešpektovaním výsledku EIA, pričom zhoda projektového dokumentu s výsledkom EIA by sa mala úradne overovať.  

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.