Záver

zaver-ABE12013 [1600x1200]

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 1/2013, ročník 7
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. Štefan Pásztor, Ing. Miroslav Kušnír
Ilustračné foto: Ing. Š. Pepich, PhD.,
Adresa redakcie: Agrobioenergia, 900 41 Rovinka 326
Kontakt: Tel.: 0907 158 005 e-mail: stefan.pepich@gmail.com , f.zacharda@gmail.com www.abe.sk
Povolené: Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom: EV 3009/09 Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnosť inzerátov a príspevkov. Príspevky neprešli jazykovou úpravou, nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame ISSN 1336-9660
Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.