Zo sveta

Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie

Brusel – Biomasa je významným obnoviteľným zdrojom v energetickom mixe. Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry by sa však aj pri nej mali zohľadňovať princípy EÚ pre efektívnosť zdrojov. Agentúra vo svojej novej štúdii zdôraznila, že z rovnakého množstva vstupných zdrojov je potrebné vyťažiť viac energie, aby sa vyhlo negatívnym environmentálnym vplyvom v dôsledku produkcie bioenergie. Tou označili energeticky využívanú biomasu na účely výroby tepla, elektriny alebo v doprave, primárne sa pritom zamerali na biomasu s pôvodom na poľnohospodárskej pôde. V roku 2010 mala bioenergie 7,5 % podiel na energii využitej v Únii. Do roku 2020 sa predpokladá, že narastie na asi 10 %. V oblasti energetiky a priemyselnej výroby sa pojem biomasa vzťahuje na biologický materiál, ktorý môže byť využitý na výrobu energie, palív, alebo inak priemyselne spracovaný. je prioritou aj podľa slovenského Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Obe veľké tepelné elektrárne na Slovensku – Vojany i Nováky – už prešli na spoluspaľovanie uhlia a biomasy, pričom do budúcna prevádzkovateľ zariadení, spoločnosť Slovenské elektrárne, počíta s ďalším zvýšením podielu biomasy. Ako ukazuje analýza EEA Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať informácie o životnom prostredí pre širokú aj odbornú verejnosť. bioenergia by sa mala produkovať v súlade s cieľmi EÚ pre efektívnejšie využívanie zdrojov a je teda potrebné znižovať množstvo pôdy a iných vstupov, ktoré sa používajú na produkciu každej jednotky bioenergie. Ako najefektívnejšie sa ukázalo použitie biomasy na kúrenie a elektrinu a tiež výrobu vyspelých biopalív, tzv. druhej generácie. Súčasný mix energetických plodín nie ale pre životné prostredie priaznivý. V správe sa odporúča bohatší mix plodín, ktorý by obsahoval najmä trvalé rastliny, pri ktorých nedochádza ku každoročnej žatve, ako sú trávy alebo vŕby s krátkou rotáciou. Navyše to pomôže ekosystémovým službám na farmárskej pôde v oblasti prevencie záplav a filtrácie vody. Autori správy sa venovali aj otázke „uhlíkovej neutrálnosti“ bioenergie. Poukázali na to, že nepriama zmena využitia pôdy môže negovať úspory skleníkových plynov, ku ktorým dochádza pri produkcii biopalív. Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx uviedol: „ Táto štúdia zvýrazňuje fakt, že lesná biomasa a produktívna pôda sú obmedzenými zdrojmi a sú súčasťou ´prírodného kapitálu´ Európy. Takže je zásadné, aby sme zvážili, ako môžeme používať existujúce zdroje efektívnejšie predtým ako zavedieme dodatočné nároky na pôdy kvôli energetickej produkcii.“ 

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.